gas-discharge arrestor

  • Обща политехника
  • газов разрядник
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
ел.arrestorарестор
ел.arrestorаресторен
ел.arrestorотводител
ел.arrestorарестер
политех.arrestorразрядник
политех.arrestorизпразнител, предпазител от пренапрежения
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
политех.burnt gasотработен газ
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.chimney gasдимен газ
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.corona dischargeкоронно изпразване
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.cracking gasкрекинггаз
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
политех.dental gasрайски газ
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.dirt arrestorфилтър за почистване на сгъстен въздух
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
dischargeотвеждане
елн.dischargeизпразване
елн.dischargeизпразвам
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeотводящ
тех.dischargeСливен
ел.dischargeразряден
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
dischargeуволнявам (и воен.)
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
ел.discharge arresterразрядник
ел.discharge arresterотводител
ел.discharge arrestorразрядник
ел.discharge arrestorотводител
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.discharge by scrapingскреперно разтоварване
политех.discharge canalотводен канал
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.discharge chamberнагнетателна камера
политех.discharge channel gutterолук
политех.discharge chuteизпускателен улей
политех.discharge circuitразрядна верига
политех.discharge cockизпускателен кран
политех.discharge coefficientкоефициент на изтичане
политех.discharge connectionизпускател
политех.discharge connexionизпускател
политех.discharge conveyorразтоварващ транспортьор
политех.discharge currentразряден ток
политех.discharge curveкрива на разряд
политех.discharge diameterизходен диаметър
политех.discharge dookотвор за изпразване
политех.discharge ductнагнетателен канал
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.discharge flashtubeразрядна освептителна тръба
мед.discharge from hospitalдехоспитализация
политех.discharge gapразрядна междина
политех.discharge gaugeводомер
политех.discharge glowелектролуминесценция
политех.discharge headerнагнетателен колектор
политех.discharge holeизпускателен отвор
политех.discharge hopperразтоварващ бункер
тех.discharge jetфорсунка
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.discharge lineпреливен тръбопровод
политех.discharge liquidотработена течност
политех.discharge liquidотработен разтвор
тех.discharge nozzleфорсунка
политех.discharge nozzleизпускателна дюза
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.discharge of sparksискрене
политех.discharge openingизпускателен отвор
политех.discharge orificeизпускателен отвор
политех.discharge panулей за разтоварване
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
политех.discharge pulseимпулс от разряд
ел.discharge rateскорост на разреждане
политех.discharge rateрежим на разреждане
политех.discharge resistorразряден резистор
политех.discharge sideстрана, от която става разтоварването
политех.discharge streamизходящ поток
политех.discharge strokeнагнетателен ход
мед.discharge summaryепикриза
политех.discharge troughразтоварен улей
политех.discharge tubeизпускателна тръба
политех.discharge tunnelотвеждащ тунел
политех.discharge valveизпускателен клапан
политех.discharge valveнагнетателен вентил
политех.discharge velocityскорост на изхода
политех.discharge voltageнапрежение при разряд
политех.discharge-tube rectifierгазов токоизправител
политех.discharge-tube rectifierйонен токоизправител, газотрон
политех.disruptive dischargeпробивно изпразване
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
политех.dust arrestorпрахоуловител
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electric dischargeелектрическо изпразване
мет.electrical-discharge hydro-blastingелектрохидравлично избиване
политех.electrical-discharge machiningелектроискрова механична обработка
политех.electron gasелектронен газ
политех.elevator-discharge boomстрела на претоварач
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.end-discharge tipplerчелен разтоварвач
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fan dischargeпроизводителност на вентилатор
добави значение или превод тук