gas detector

  • Техника
  • газсигнализатор
  • газдетекторен
  • газсигнализаторен
197 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.alpha-particle detectorдетектор на алфа-настици
политех.am detectorдетектор на амплитудно модулирани сигнали
политех.anode detectorаноден детектор
политех.armstrong-orling detectorкапилярен детектор
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.aural detectorзвуков детектор
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.beta-radiation detectorдетектор на бета-лъчение
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.capillary detectorкапилярен детектор
политех.carborundum detectorкарборундов детектор
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coherent detectorкохерентен детектор
политех.coincidence detectorдетектор на съвпадение
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination-crystal detectorдвукристален детектор
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cosmic-ray detectorдетектор на космическо излъчване
политех.count detectorсумиращо устройство
политех.course detectorкурсоуказател
тех.crack detectorдефектоскоп
политех.crack detectorдефектоскоп за откриване на пукнатини
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crystal detectorкристален детектор
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
тех.defect detectorдефектоскоп
политех.dental gasрайски газ
detectorдетектор
елн.detectorдемодулатор, токоизправител
рад.detectorизправител
политех.detector diodeдетекторен диод
политех.detector headдетекторна глава
политех.detector tubeдетекторна електронна лампа
политех.detector valveдетекторна електронна лампа
ядр.detector windowпрозорче на детектор
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.deviation detectorсравняващо устройство
политех.differential detectorдиференциален детектор
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.diode detectorдиоден детектор
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
ел.earth detectorуказател за земно съединение
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.eddy-current detectorелектроиндуктивен дефектоскоп
политех.electromagnetic crack detectorелектромагнитен дефектоскоп
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron tube detectorлампов детектор
политех.embedded temperature detectorвграден температурен датчик
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.error detectorдетектор на грешки
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
тех.failure detectorдефектоскоп
политех.fast neutron detectorиндикатор на бързи неутрони
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
тех.fault detectorдефектоскоп
политех.fault detectorдетектор на повреди
ядр.fermi gasфермигаз
тех.fire detectorпожароизвестител
политех.fire detectorпожарен сигнализатор
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
мин.firedamp detectorдатчик за метан
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
тех.flame detectorпожароизвестител
политех.flame detectorсигнализатор за пожар
тех.flaw detectorдефектоскоп
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fm detectorдетектор на честотно модулирани сигнали
политех.frequency detectorчестотен детектор
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.galena detectorгаленов детектор
политех.gamma flaw detectorгама-дефектоскоп
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
нефт.gas receiverгазголдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-compression pumpгазов компресор
авто.gas-control leverлост за управление на дроселна клапа
политех.gas-control tubeтиратрон
политех.gas-controlled tubeтиратрон
политех.gas-conversion processпревръщане на газ в бензин
политех.gas-cooledгазово охлаждан
политех.gas-cooled reactorреактор с газово охлаждане
политех.gas-discharge arresterгазов разрядник
политех.gas-discharge arrestorгазов разрядник
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-discharge plasmaгазоразрядна плазма
политех.gas-discharge rectifierгазотронен токоизправител
добави значение или превод тук