carrier gas

  • Химия
  • газ-носител
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
ав.air carrierавиокомпания
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
кораб.aircraft carrierсамолетоносач
aircraft-carrierсамолетоносач
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
кораб.attack aircraft carrierударен самолетоносач
жп.auto carrierавтовоз
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
мет.bucket carrierбадевоз
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
политех.burnt gasотработен газ
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
carrierпреносвач, разносвач, разсилен
carrierносител, бацилоносител
carrierтърговска компания, извършваща пощенска раздавателна служба
carrierпощенски гълъб (и CARRIER-pigeon)
carrierтранспортен самолет
carrierпревозвач
carrierбагажник (на мотоциклет, велосипед)
елн.carrierрадиовълна
тех.carrierносещо устройство
тех.carrierдържател
рад.carrierносеща честота
политех.carrierносещ елемент
воен.carrierсамолетоносач (кораб)
carrierCARRIER (-bag) книжна/найлонова и пр. торба за покупки
трансп.carrierконтейнеровоз
политех.carrier aircraftсамолетносач
политех.carrier amplifierусилвател на сигнали с носеща честота
политех.carrier amplitudeамплитуда на носеща честота
политех.carrier bucketкофъчен транспортьор
политех.carrier channelканал на носеща честота
политех.carrier currentносещ ток
политех.carrier deviationизместване на средната честота
политех.carrier frequencyносеща честота
политех.carrier frequency rangeобхват на носещ честоти
политех.carrier generationгенерация на заредена частица
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
рад.carrier intervalинтервал между носещи сигнали
политех.carrier isolating chokeдросел за потискане на носещата честота
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
ядр.carrier materialносител
политех.carrier materialубстрат
политех.carrier mobilityподвижност на токови носители
политех.carrier noiseшум от носещата честота
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrier recombinationрекомбинация на заредени частици
политех.carrier ringносещ пръстен
политех.carrier ringнаправляващ пръстен
политех.carrier rollводеща ролка
политех.carrier slotпрорез на водеща шайба
рад.carrier suppressionпотискане на носещата честота
политех.carrier tap chokeдросел, блокиращ носещата честота
ядр.carrier techniqueметод на носителите
политех.carrier telegraphyчестотна телеграфия
рад.carrier transmissionпредаване чрез носеща честота
политех.carrier waveносеща вълна
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.carrier-based aircraftсамолетоносач
политех.carrier-bornсамолетоносачен
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.carrier-frequency amplificationусилване на носеща вълна
рад.carrier-frequency stabilityстабилност на носещата честота
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.carrier-rocket final stageпоследна степен на ракета-носител
политех.carrier-to-noise ratioотношение носещ сианал-шум
политех.carrier-wavel telegraphyчестотна телеграфия
политех.catalyst carrierносител на катализатор
мор.cement carrierциментовоз
политех.charge-carrier scatteringразсейване на токовите носители
мор.chemical carrierхимикаловоз
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
стр.concrete carrierбетоновоз
политех.condensed gasвтечнен газ
ел.contact carrierконтактоносач
трансп.container carrierконтейнеровоз
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
изч.data carrierносител на данни
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.differential carrierкутия на диференциал
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron carrierносител на електрон
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.emulsion carrierподложка
политех.emulsion carrierоснова
ен.energy carrierенергоносител
политех.envelope gasзащитен газ
кораб.escort aircraft carrierескортен самолетоносач
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.film carrierкасета за филм
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.free carrier absorptionпоглъщане на свободни носители
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
ел.fuse-carrierизолационна вложка на стопяем предпазител
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
добави значение или превод тук