gas-filled lamp

  • Обща политехника
  • газонапълнена лампа
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acetylene lampкарбидна лампа
физ.actual gasреален газ
политех.age coating of lampпочерняване на колбата на лампа от продължително горене
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-filled tyreпневматична гума
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.alarm lampлампа за аварийна сигнализация
рад.amplifying lampусилвателна лампа
политех.antidazzle lampнезаслепябаща лампа
политех.arc lampелектродъгова лампа
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.argon glow lampаргонова лампа
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
авто.back-up lampзаден фар
авто.backing lampзаден фар
политех.bactericidal lampбактерицидна лампа
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
политех.blast lampпоялна лампа
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blended lampлампа със смесена светлина
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow lampпоялна лампа
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
ел.bracket lampапличен
политех.burnt gasотработен газ
политех.calling lampсигнална лампа за повикване
политех.carbon-arc lampдъгова лампа с въгленови електроди
политех.carbon-filament lampлампа с въгленова жичка
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.clear lampлампа с прозрачен балон
тлф.clearing lampлампа за сигнализиране на разговор
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.cold-cathode lampлампа със студен катод
политех.cold-start lampлампа, пускана в студено състояние
политех.coloured lampцветна лампа
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
авто.combined lampкомбинирана лампа
политех.combustion lampгорелка
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control lampконтролна лампа
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.darkroom lampлампа за фотолаборатория
авто.dashboard lampлампа за осветяване на арматурно табло
политех.daylight lampлампа с дневна светлина
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double-capped tubular lampдвуцокълна тръбна лампа
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electric-lamp threadрезба за електрически лампи
политех.electron gasелектронен газ
политех.electronic flash lampлампа за електронна светкавица
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.enamelled lampлампа с емайлов слой
политех.enclosed-arc lampдъгова лампа в затворен съд
политех.enlarger lampлампа за фотоувеличител
политех.envelope gasзащитен газ
мин.everlasting lampгорящ метанов суфляр
политех.exciting lampвъзбудителна лампа
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.extension lampпреносима лампа
ел.fabric-filled molding materialтекстолит
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferrite-filled rod radiatorферитен пръчковиден излъчвател
политех.filament lampлампа с нажежаема жичка
filledс примес
filledпълен с
политех.filled bandзапълнена зона
политех.filled shellзапълнен слой
ядр.filled trapзаета уловка
политех.filled-up groundнасипен пласт
политех.film-projector lampкинопрожекционна лампа
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flame-arc lampпламъчна дъгова лампа
политех.flash lampджобно фенерче
политех.flasher lampмигач
политех.flickering lampмигаща лампа
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluorescent lampлуминесцентна лампа
политех.fog lampфар за мъгла
политех.frosted lampматова лампа
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasгазо-окислителен
тех.gasзагазявам
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазхолдер
нефт.gas receiverгазголдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
тех.gas tightnessгазонепроницаемост
тех.gas turbineгазотурбинен
тех.gas turbine compressorгазотурбокомпресорен
тех.gas ventingгазоотвеждащ
тех.gas welderоксижен
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
тех.gas-abstractionгазоотвеждащ
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
физ.gas-aerosolгазоаерозолен
gas-airгазововъздушен
добави значение или превод тук