gas-discharge valve

  • Обща политехника
  • газоразрядна електронна лампа
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acorn valveминиатюрна електронна лампа тип жълъд
физ.actual gasреален газ
политех.adjusting valveрегулиращ вентил
политех.admission valveвпускателен клапан
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
елн.ageing of valve'затвърдяване' на лампа
елн.aging of valve'затвърдяване' на лампа
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air valveпневмоклапан
политех.air valveвъздушен вентил
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.air-operated pillot valveавтоматичен регулиращ клапан с пневматично управление
тех.air-operated valveпневмоклапан
политех.air-operated valveклапан с пневматично задвижване
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.amplifying valveусилвателна електронна лампа
политех.angle valveъглов вентил
политех.annular slide valveпръстеновиден шибър
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
мед.aortic valveаортна клапа
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
политех.atmospheric valveвъздушен вентил
политех.atmospheric valveатмосферен вентил
мед.atrioventricular valveпредсърдно-камерна клапа
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.auxiliary valveспомагателен клапан
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
зав.back valveпредпазител
политех.back valveобратен вентил
политех.back valveвъзвратен клапан
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
мед.bag valve maskАмбу
политех.balanced valveуравновесен клапан
политех.balanced-valve amplifierдвутактен усилвател
политех.ball valveсачмен вентил
политех.ball valveпоплавков вентил
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.bevel-fit valveклапан с конусно легло
политех.bevel-seated valveклапан с конусно легло
мед.bicuspid valveмитрална клапа
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.bleed valveизпускателен клапан
политех.bleeder valveизпускателен клапан
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-gasотходен газ
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom valveдънен клапан
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.bucket valveклапан в бутало на помпа
политех.bullet valveсачмен вентил
политех.burnt gasотработен газ
тех.butterfly valveзаслонка
политех.butterfly valveдроселна клапа
политех.caged valveвисящ горен клапан
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.charging valveзахранващ шибър
политех.check valveвъзвратен вентил
политех.check valveспирателен вентил, контролен вентил
политех.chimney gasдимен газ
политех.chimney valveдимов шибър
политех.choke valveдроселна клапа
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
политех.circulation valveобходен вентил
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clack valveшарнирен клапан
политех.clap valveшарнирен клапан
политех.clapper valveшарнирен клапан
политех.clean gasпречистен газ
политех.closing valveспирателен вентил
политех.clutch-application valveхидравличен вентил за задействуване на съединител
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.common slide valveплосъкшибър
политех.compensation valveизравнителен вентил
политех.complex gasсмесен газ
политех.compression release valveдекомпресионен клапан
политех.condensed gasвтечнен газ
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
политех.conical-seat valveклапан с конусно легло
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control valveрегулиращ вентил
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.convert valveпреобразувателна електронна лампа
политех.corona dischargeкоронно изпразване
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.cracking gasкрекинггаз
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cup valveчашковиден вентил
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cylindrical slide valveцилиндричен шибър
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
политех.dead-weight valveвентил с противотежест
политех.deflation valveизпускателен вентил
политех.deflection valveелектронна лампа с напречно управление
политех.delivery valveнагнетателен вентил
политех.delivery valveзахранващ вентил
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
политех.dental gasрайски газ
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.detector valveдетекторна електронна лампа
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diaphragm valveмембранен вентил
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
dischargeотвеждане
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
елн.dischargeизпразвам
елн.dischargeизпразване
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeотводящ
тех.dischargeСливен
ел.dischargeразряден
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
dischargeуволнявам (и воен.)
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
ел.discharge arresterотводител
ел.discharge arresterразрядник
ел.discharge arrestorразрядник
ел.discharge arrestorотводител
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.discharge by scrapingскреперно разтоварване
политех.discharge canalотводен канал
добави значение или превод тук