fuel gas

  • Обща политехника
  • газ за горивни цели
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
авто.air-fuelгоривовъздушен
политех.air-fuel mixtureгоривна смес
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
политех.aircraft fuelавиационно гориво
политех.alcohol fuelалкохолно гориво
политех.antiknock fuelнедетониращо гориво
политех.antiknock fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelнедетониращо гориво
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomized fuelпулверизирано гориво
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automobile fuelавтомобилно гориво
политех.automotive fuelавтотракторно гориво
политех.aviation fuelавиационно гориво
политех.binary fuelдвукомпонентно гориво
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blended fuelсмесено гориво
политех.blended fuelгориво с антидетонационни прибавки
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburized fuelкарбуризирано гориво
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.composite fuelгоривна смес
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracked fuelкрекингобо гориво
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.derived fuelсинтетично гориво
политех.detonating fuelдетониращо гориво
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.diesel fuelдизелово гориво
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.doped fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.enriched fuelобогатено гориво
политех.envelope gasзащитен газ
политех.ethylized fuelетилирано гориво
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.finished fuelсмес на бензин с високооктанови компоненти
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fissionable fuelядрено гориво
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fossil fuelизкопаемо гориво
fuelгориво, топливо
fuelхрана
fuelснабдявам (се) с/набавям (си) топливо/гориво, зареждам (мотор) с гориво
физ.fuelтоплоотделящ
ен.fuelенергоносител
политех.fuel atomizerразпрасквач на гориво
политех.fuel blendтоплинна смес
политех.fuel blendсмесено гориво
политех.fuel brickбрикет от въглищен прах
политех.fuel calorific powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.fuel cellгоривен елемент
политех.fuel cellгоривна клетка
политех.fuel chargeколичество на зарежданото гориво
политех.fuel consumptionразход на гориво
политех.fuel containerсъд за гориво
политех.fuel cut-offспиране на подаването на гориво
политех.fuel cut-off speedскорост към момента на спиране работата на двигателя
политех.fuel deliveryподаване на гориво
политех.fuel depotсклад за гориво
политех.fuel dischargeизточване на гориво
политех.fuel dopeантидетонатор
политех.fuel efficiencyкоефициент на използуване на гориво
ядр.fuel elementтоплоотделящ елемент
политех.fuel energyенергия на гориво
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
политех.fuel exhaustionизчерпване на горивото
политех.fuel feederустройство за подаване на гориво
политех.fuel feedingподаване на гориво
политех.fuel fillingзареждане с гориво
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.fuel gaugeразходомер за гориво
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel hopperбункер за гориво
политех.fuel injectionвпръскване на гориво
политех.fuel injectorдюза
политех.fuel jetгоривен жигльор
политех.fuel jetгоривна струя
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.fuel manifoldколектор за гориво
политех.fuel meteringизмерване на разхода на гориво
политех.fuel mileageразстояние в мили, което може да се измине с един галон гориво
политех.fuel mixtureгоривна смес
тех.fuel nozzleфорсунка
политех.fuel nozzleдюза за гориво
fuel oilмазутен
политех.fuel oilмазут
политех.fuel oilтечно тежко гориво
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.fuel piping systemтръбопроводна система за гориво
политех.fuel preparationподготовка на гориво
политех.fuel preparationобогатяване на гориво
политех.fuel pumpгоривна помпа
политех.fuel ratingхарактеризиране на гориво
политех.fuel regulatorрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel resinасфалтова смола, която се съдържа в горивото
ядр.fuel rodгоривен прът
политех.fuel savingикономия на гориво
политех.fuel savingспестяващ гориво
ядр.fuel slugгоривен блок
политех.fuel stationбензиностанция
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel strainerфилтър за гориво
fuel supplyгоривоснабдителен
политех.fuel supplyподаване на гориво
политех.fuel swirlerцентробежна дюза за гориво
политех.fuel systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.fuel tapкран за регулиране на гориво
политех.fuel throttleдросел за гориво
ядр.fuel unitтоплоотделящ елемент
политех.fuel upзареждам с гориво
политех.fuel uraniumураново гориво
политех.fuel valveвентил за подаване на гориво
политех.fuel valveшибър за подаване на въглища
политех.fuel woodдърва за горене
авто.fuel-airгоривовъздушен
политех.fuel-air mixtureгоривна смес
авто.fuel-air mixture distributionгазоразпределение
политех.fuel-carrying moderatorгоривосъдържащ забавител
политех.fuel-consumption indicatorразходомер за гориво
политех.fuel-consumption rateспецифичен разход на гориво
политех.fuel-consumption rateразход на гориво
политех.fuel-control systemуредба за дозиране на гориво
политех.fuel-control unitрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel-conveying systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-evaporation rateизпарителност на гориво
политех.fuel-feed systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-flow controlрегулиране дебита на гориво
авто.fuel-injectionгоривонагнетателен
двиг.fuel-injection advance angleъгъл на изпреварване на впръскването на гориво
политех.fuel-injection engineдвигател с впръскване на горивото
политех.fuel-injection nozzleдюза за впръскване на гориво
политех.fuel-injection pumpпомпа за впръскване на гориво
политех.fuel-metering unitустройство за дозиране на гориво
ядр.fuel-processingотпадъци от преработката на ядрено гориво
политех.fuel-pump diaphragmмембрана на горивна помпа
политех.fuel-pumping systemпомпена система за подаване на гориво
авто.fuel-sprayгориворазпръскващ
политех.fuel-supply systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-tightуплътнен срещу изтичане на гориво
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
добави значение или превод тук