blow-gas

  • Обща политехника
  • отходен газ
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-blowнагнетяване на въздух
политех.air-blowпродухване с въздух
air-gasгазововъздушен
air-gasгазовъздушен
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.back-blowобратен удар
политех.back-blowоткат
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
blowиздухвам, продухвам
blowиздувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
blowвъзклицание, ругатня
blowsl, заминавам внезапно, духвам
blowдухам, раздухвам (огън)
blowизхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
blowдухам, вея
blowхвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
blowсвиря силно на/надувам духов инструмент
blowнеочаквано нещастие
геол.blowафльоримент на пласт
мет.blowвдухване, продухване
мет.blowвдухване
мет.blowпродухване
ел.blowпрегарям
мин.blowвнезапно изхвърляне
политех.blowвнезапно отделяне на газ
blowнаплювам (за. мухи)
blowнадувам (мях, духало и пр.)
blowправя мехури, надувам (стъкло и пр.)
blowудар (и прен.)
blowизгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
blowдишим тежко, пъхтя. задъхвам се
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blow formingформоване чрез издуване
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.blow lampпоялна лампа
политех.blow mouldформа за раздуване
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
пласт.blow nozzleдюза за раздуване
политех.blow offизпускам
политех.blow offизпускане
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.blow strengthударна якост
политех.blow stressнапрежение при удар
политех.blow testизпитване на удар
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blow torchпоялна лампа
политех.blow upувеличаване
политех.blow upексплоадирам
политех.blow upвзривявам, разрушавам
кино.blow upувеличавам
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-backобратен удар на пламък
политех.blow-bending testизпитване на огъване при удар
политех.blow-byпросмукване
политех.blow-byпробив
политех.blow-caseмонтежу
тех.blow-downпродувка
тех.blow-downпродувъчен
политех.blow-downизпускане
политех.blow-downнагнетателен
политех.blow-downпродухване
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-gumпулверизатор
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
политех.blow-up tyreпневматична гума
политех.blow-wellартезиански кладенец
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетонен
стр.gas concreteгазобетон
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгазсигнализатор
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
добави значение или превод тук