gas-control lever

  • Автомобилна и тракторна техника
  • лост за управление на дроселна клапа
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.actuating leverлост за задействуване
политех.adaptive controlадаптивно управление
политех.adjustable leverръчка с променлива дължина
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.angle-lever shearsколяно-лостова ножица
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
ел.arresting leverаретир
политех.arresting leverспирателен лост
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.balancing leverизравнителен лост
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.beam controlуправление с лъч
политех.bell-crank leverъглов лост
политех.bent leverогънат лост
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.binder leverръчка за затягане
политех.binder leverлост за застопоряване
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blocking leverблокиращ лост
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.brake leverспирачен лост
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.burnt gasотработен газ
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade controlстъпално управление
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.change-gear leverлост за превключване на скорости
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-speed leverлост за превключване на скорости
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clamping leverръчка за затягане
политех.clean gasпречистен газ
политех.close controlпрецизен контрол
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch leverлост за включване или изключване на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
астр.cometary gasкометен газ
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
политех.complex gasсмесен газ
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.controlрегулиране, контрол
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
политех.control centreцентър за управление
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.control characterуправляващ знак
политех.control characteristicхарактеристика на управление
политех.control characteristicпускова характеристика
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control cockрегулиращ кран
политех.control codeуправляващ код
политех.control coefficientкоефициент на регулиране
политех.control commandуправляваща команда
политех.control compartmentкабина за управление
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
политех.control consoleпулт за управление
политех.control crankръчка за управление
политех.control damводомерен бент
геод.control densityгъстота на мрежа от опорни точки
политех.control deskпулт за управление
политех.control deviceустройство за управление
политех.control diagramсхема за управление
политех.control dialдиск за управление
политех.control domainобласт на регулиране
политех.control driveрегулиращо задвижване
политех.control eccentricразпределителен ексцентрик
политех.control electrodeуправляващ електрод
политех.control electrodeмодулиращ електрод
политех.control electronicsелектронна апаратура за управление
политех.control elementуправляващ елемент
политех.control engineerинженер по системи за управление
политех.control equipmentконтролно-измервателни уреди
политех.control errorгрешка на регулиране
политех.control factorкоефициент на регулиране
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
политех.control figureконтролно число
политех.control gateрегулиращ затвор
политех.control gaugeконтролен калибър
политех.control gearмеханизъм за управление
политех.control generatorуправляващ генератор
добави значение или превод тук