gas-conversion process

  • Обща политехника
  • превръщане на газ в бензин
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.acetylation processпроцес на ацетилиране
политех.activated sludge processметод на прочистване на отточни води от активна тиня
политех.activation processактивиране
физ.actual gasреален газ
политех.adiabatic processадиабатен процес
политех.ageing processпроцес на стареене
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alkacid processалкациден процес
рлк.altitude conversionпреобразуване на височина
политех.aluminothermic processалуминотермия
политех.aluminothermic processтермитен окис
политех.analogue-digital conversionаналогово-цифрово преобразуване
текст.antishrinking processнесвиваемо апретиране
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
полигр.ballard processбалардов способ
политех.barrier processбариерен процес
мет.basic Bessemer processтомасов процес
мет.basic processосновен процес
политех.batch processпреработване на партиди
политех.batch processпериодичен процес
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.bloomery processдиректен метод за производство на желязо
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.building processстроителни работи
политех.burnt gasотработен газ
business processбизнеспроцес
леяр.carbon-dioxide processсо2 процес
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.cascade processкаскаден процес
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.chamber processкамерен метод
политех.channel processканален метод
политех.chemical processхимически процес
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.cloudburst processдробеструен наклеп
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.code conversionкодово преобразуване
политех.coke-oven gasкоксов газ
мет.cold-charge processскраппроцес
полигр.colour processполихромен печат
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination gasприроден газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.controlled processуправляем процес
conversionконвертиране
conversionпреминаване в/приемане на друга вяра, усвояване на друго мнение, духовен прелом
conversionпреизчисляване
conversionсграда/помещение, приспособено за друга цел
мат.conversionпреобразуване
мат.conversionпревръщане от една мерна единица в друга
прав.conversionприсвояване, злоупотреба
фин.conversionконверсия
фин.conversionпревалутиране
хран.conversionхидролиза
политех.conversionпреминаване, преобразуване, трансформация, преустройсто
политех.conversion amplifierстъпало на усилвателя на мощност
рлк.conversion boardпланшет за преобразуване на координати
политех.conversion chartтаблица за превръщане
политех.conversion coatingзащитен слой
ядр.conversion coefficientкоефициент на конверсия
политех.conversion coefficientкоефициент на преобразуване
политех.conversion conductanceстръмност на преобразуване
политех.conversion constantмеханичен еквивалент на топлината
политех.conversion constantкоефициент на превръщане
политех.conversion efficiencyкоефициент на полезното действие при преобразуване
политех.conversion factorкоефициент на пропорционалност
елн.conversion gainусилване при преобразуване
ядр.conversion gainдопълнителен коефициент на възпроизвеждане
рад.conversion gain ratioкоефициент на усилване при преобразуване
изч.conversion junctionконверсионен преход
политех.conversion kitкомплект за модернизация
политех.conversion levelстепен на конверсия
ядр.conversion lineконверсионна линия
рад.conversion lossзагуби при преобразуване
политех.conversion of energyпревръщане на енергия
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.conversion of motionпревръщане на движение
изч.conversion operationоперация за преобразуване на данните
политех.conversion rateскорост на превръщане
ядр.conversion ratioкоефициент на конверсия
политех.conversion ratioкоефициент на превръщане
политех.conversion routineпрограма за преобразуване на данни
политех.conversion scaleтаблица за превръщане
политех.conversion subroutineподпрограма за преобразуване
политех.conversion tableтаблица за превръщане
политех.conversion tableтаблица за преизчисляване
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.conversion transducerпреобразувател
политех.conversion transformerпреходен трансформатор
политех.conversion zoneпреходна зона
политех.cracking gasкрекинггаз
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
политех.croning processизработване на черупкови леярски форми
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.cyclic processцикличен процес
политех.data conversionпреобразуване на данни
политех.day processпроцес на дей
политех.decimal-to-binary conversionдесетично-двоично преобразуване
политех.defect in-processдефект, възникващ в процеса на производство
политех.defectsin-processефект, възникващ в процеса на производство
политех.dental gasрайски газ
политех.dessiflo processпроцес на обезводняване на газ с течен сушилен агент
политех.detonating gasгърмящ газ
кино.developing processпроявяване
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.digital-analogue conversionцифрово-аналогово преобразуване
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.doctor processпроцес на дезодориране
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.dry gasсух газ
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
леяр.duplex processдуплекс-процес
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electroarcing processелектроискрова обработка
политех.electrocolour processелектролитен начин за отлагане на цветни тънки филми от метални окиси
политех.electroerosion metalworking processметод за обработване на метали чрез електроерозия
политех.electron gasелектронен газ
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.eloxal processметод за електролитно оксидиране на алуминий
политех.eloxal processанодиртане
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.endoergic processендотермичен процес
политех.endothermic processендотермичен процес
политех.energy-conversion efficiencyпълнота на превръщането на енергията
политех.envelope gasзащитен газ
политех.equilibrium processравновесен процес
мат.ergodic processергодичен процес
политех.exchange processобемен процес
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.exoergic processекзотермичен процес
политех.exothermic processекзотермичен процес
политех.extraction processекстракционен процес
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fellow processнарязване на зъбни колела с дълбач
ядр.fermi gasфермигаз
политех.film processфилмообразуващ процес
политех.filtrol processректификация и контактно пречистване на масло с глина
политех.finery processстоманодобивен процес за получаване на метал под формата на кюлчета
политех.fining processрафинационен процес
политех.finishing processдовършителен процес
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
политех.fission processпроцес на делене
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.flow of gasгазов поток
политех.flow processпоточен процес
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.fluid compression processпресоване в течно състояние
политех.fluid processкрекингпроцес в кипящ слой
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.formed-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.frequency conversionпреобразуване на честота
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.fusion processпроцес на топене
политех.fusion processпроцес на синтезиране
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
добави значение или превод тук