gas-actuated relay

  • Обща политехника
  • реле, което се задействува от газова струя
200 допълнителни резултата:
политех.accelerating relayускоряващо реле
астр.accretion by gasгазова акреция
политех.active-power relayреле за активна мощност
физ.actual gasреален газ
политех.actuated buttonнатиснат бутон
политех.adding relayсумиращо реле
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air-actuatedпневматичен
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.alarm relayреле за тревожна сигнализация
политех.ambiguity of relay characteristicнееднозначност на характеристиката на реле
политех.amplification relayусилвателно реле
политех.antiplug relayреле за смекчаване на токов удар
ел.armature of relayкотва на реле
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.audio tone-operated relayзвуково реле
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.auxiliary relayспомагателно реле
тлф.axial-armature relayосово реле с осовата котва
политех.balanced relayдиференциално реле
тлф.banked relayлинейно реле за фиксиране на повикването от абонат
политех.banked relayконтролно реле
тлг.biased relayреле с преобладаваща чувствителност на един от контактите
политех.biased relayреле с местно повишаване на чувствителността
политех.bimetallic relayбиметално реле
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blocking relayблокиращо реле
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.burnt gasотработен газ
тлф.busy relayреле за заето
тлф.calling relayповиквателно реле
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.center zero relayтрипозиционно спомагателно реле
политех.centrifugal relayцентробежно реле
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clean gasпречистен газ
тлф.clearing relayконтролно реле
политех.clock relayпрекъсвач с часовников механизъм
политех.clock relayчасовниково реле
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coding relayкодиращо реле
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.colourmetric relayколориметрично реле
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.connecting relayвключващо реле
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.control relayкомандно реле
политех.counting relayброячно реле
политех.cracking gasкрекинггаз
тлг.creed relayреле на крид
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.current-overload relayмаксималнотоково реле
политех.cut-in relayвключващо реле
тлф.cut-off relayразделително реле
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.delay relayреле за време
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.dental gasрайски газ
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.differential relayдиференциално реле
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct current relayпостояннотоково реле
политех.directional relayпосочно реле
политех.discriminating relayизбирателно реле
политех.disk-type relayдисково реле
политех.distance relayдистанционно реле
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
тлф.double-armature relayреле с двойна котва
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
политех.double-wound relayдвубобинно реле
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.electrical relayелектрическо реле
политех.electrically-actuatedзадействуван от електричество
политех.electrodynamic relayелектродинамично реле
политех.electromagnetic relayелектромагнитно реле
политех.electromechanical relayелектромеханично реле
политех.electron gasелектронен газ
политех.electronic relayелектронно реле
политех.electrostatic relayелектростатично реле
политех.electrothermal relayелектротермично реле
политех.electrothermal relayтермореле
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.envelope gasзащитен газ
политех.excitation of relayвъзбуждане на реле
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.ferro-dynamic relayфероелектродинамично
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flashing relayреле на мигаща лампа
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.floater relayдопълнително пътно реле
политех.floor relayетажно реле
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasдимен газ
политех.flue gasпещен газ
тех.flue-gas ductгазоход
политех.flutter relayвибрационно реле
политех.frequency relayчестотно реле
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.furnace gasпещен газ
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
gasизпускам/отделям газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетон
стр.gas concreteгазобетонен
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
тех.gas extractionгазоотвеждащ
мет.gas furnaceгазова пещ
тех.gas impermeabilityгазонепроницаемост
тех.gas impermeableгазонепропусклив
тех.Gas Metering StationГазоизмервателна Станция
тех.gas permeabilityгазопропускливост
тех.gas permeableгазопропусклив
gas purificationгазоочистване
тех.gas purificationгазоочистка
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
хим.gas releaseгазоотделяне
тех.gas removalгазоотвеждащ
gas serviceгазоснабдяване
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
добави значение или превод тук