electron gas

  • Обща политехника
  • електронен газ
199 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
политех.antibonding electronантисвързващ електрон
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.beta-decay electronбета частица
политех.beta-decay electronелектрон на разпадане
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.bonding electronсвързващ електрон
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.burnt gasотработен газ
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.charge of electronзаряд на електрон
политех.chimney gasдимен газ
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.clean gasпречистен газ
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crossed-electron beamпресичащи се електронни лъчи
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.decay electronбета-частица
политех.decay electronелектрон на разпадане
политех.dental gasрайски газ
политех.desintegration electronелектрон на разпадане
политех.desintegration electronбета-частица
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.donated electronдопълнителен електрон
политех.double-electron transitionдвуелектронно възбуждане
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
физ.electronелектрон
политех.electron acceptorакцептор на електрони
политех.electron accumulationнатрупване на електрони
политех.electron affinityсродство към електрона
политех.electron agitationвъзбуждане на електрони
политех.electron analogueелектронен модел
политех.electron anihilationанхилация на електрони
политех.electron avalancheелектронна лавина
политех.electron avalanche ionizationелектронна лавинна йонизация
политех.electron beamелектронен лъч
политех.electron beamелектронен сноп
политех.electron beamустройство за заваряване с електронен лъч
политех.electron beam cuttingрязане с електронен лъч
политех.electron beam cuttingелектроннолъчево рязане
политех.electron beam weldingзаваряване с електронен лъч
политех.electron bombardmentелектронна бомбардировка
политех.electron cameraелектронна камера
политех.electron carrierносител на електрон
политех.electron chargeзаряд на електрон
политех.electron chargeелементарен заряд
политех.electron cloudелектронен облак
политех.electron configurationелектронна конфигурация
политех.electron couplingелектронна връзка
политех.electron currentток на електронна проводимост
политех.electron delocalizationелектронна делокализация
политех.electron detachmentоткъсване на електрон
политех.electron diffractionдифракция на електрони
политех.electron driftелектронен поток
политех.electron emissionелектронна емисия
политех.electron energyенергия на електроните
политех.electron energy levelелектронно енергийно ниво
политех.electron escapeзагуба на електрони
политех.electron exchangeобмен на електрони
политех.electron excitationелектронно възбуждане
политех.electron flowелектронен поток
политех.electron fluidелектронен газ
политех.electron gunелектронно оръдие
политех.electron gunелектронен прожектор
политех.electron holeелектронна дупка
политех.electron inertiaинерция на електрони
политех.electron injectionинжектиране на електрони
политех.electron injectorинжектор на електрони
политех.electron interferometerелектронен интерферометър
политех.electron jetелектронен сноп
политех.electron jumpелектронен преход
политех.electron lengthдължина на пробега на електрон
политех.electron levelелектронно ниво
политех.electron linear acceleratorлинеен електронен ускорител
политех.electron massмаса на електрон
политех.electron micrographелектронна микроснимка
политех.electron microscopeелектронен микроскоп
политех.electron migrationмиграция на електрони
политех.electron mirrorелектронно огледало
политех.electron mirrorелектронен рефлектор
политех.electron mobilityподвижност на електроните
елн.electron multiplierелектронен умножител
политех.electron neutrinoелектронно неутрино
политех.electron occupancyзаетост с електрони
политех.electron opticsелектронна оптика
политех.electron orbitелектронна орбита
политех.electron pairелектронна двойка
политех.electron pairingсдвояване на спиновете на електрони
политех.electron physicsфизична електроника
политех.electron plasmaелектронна плазма
политех.electron polarizationелектронна рефракция, поляризация на електрони
политех.electron polarizationелектронна поляризация
астр.electron pressureналягане на електронния газ
политех.electron probeелектронна сонда
политех.electron projectorелектронен проектор
политех.electron radiationизлъчване на електрон
политех.electron radiationелектронен емисия
политех.electron radiographyелектронен радиография
политех.electron rayелектронен лъч
политех.electron rayелектроннолъчев
политех.electron recombinationелектронна рекомбинация
политех.electron repulsion integralинтеграл на междуелектронно отблъскване
политех.electron rest massмаса на електрон в покой
политех.electron scatteringразсейване на електрони
политех.electron sheathелектронна оббивка
политех.electron shellелектронна оббивка
политех.electron sourceизточник на електрони
политех.electron spaceпространство заемано от електрони
политех.electron spectroscopyелектронна спектроскопия
политех.electron spinелектронен спин
политех.electron spin momentспинов магнитен момент на електрон
политех.electron spin resonanceспектроскопия на електронен спинов резонанс
политех.electron spin resonanceелектронен парамагнитен резонанс
политех.electron stateелектронно състояние
политех.electron streamпотокот електрони
политех.electron streamелектронен поток
политех.electron subshellелектронен подслой
политех.electron switchелектронен комутатор
политех.electron telescopeелектронен телескоп
политех.electron termелектронен член
политех.electron trajectoryтраектория на електрон
политех.electron transfer bandивица на пренос на електрон
политех.electron transitionелектронен преход
ядр.electron trapуловка за електрони
политех.electron tubeелектронна лампа
политех.electron tube detectorлампов детектор
политех.electron vacancyнезаето от електрон място
политех.electron vacancyелектронна ваканция
политех.electron velocityскорост на електрони
политех.electron-acceptor groupелектрон-акцепторна група
политех.electron-attracting groupелектрофилна група
политех.electron-beam generatorелектроннолъчев генератор
политех.electron-beam machiningелектроннолъчева обработка
политех.electron-beam microanalyserелектроннолъчев микроанализатор
политех.electron-beam plasma amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-beam plasma interaction amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-beam propagationразпространение на електронен сноп
политех.electron-beam recordingзаписване с електронен лъч
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electron-beam treatmentобработване с електронен лъч
политех.electron-beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.electron-beam valveелектроннолъчева лампа
политех.electron-capture processпроцес на електронно улавяне
политех.electron-coupled oscillatorгенератор с електронна връзка
политех.electron-deficiencyнедостиг на електрони
хим.electron-deficientелектрондефицитен
политех.electron-deficient compoundсъединение с дефицит на електрони
политех.electron-diffraction studyелектронография
политех.electron-diffraction techniqueелектронография
политех.electron-donating groupелектрон-донорна група
политех.electron-donor groupелектрон-донорна група
политех.electron-energy bandелектронна зона
политех.electron-excessизлишък на електрони
политех.electron-exchange processпроцес с обмен на електрони
политех.electron-exchange reactionреакция с обмен на електрони
политех.electron-hole pair generationгенерация на двойка електрон-дупка
политех.electron-hole productionобразуване на двойка електрон-дупка
политех.electron-likeелектронноподобен
политех.electron-optical systemелектроннооптична система
политех.electron-pair bondingобразуване на химична връзка с обща електронна двойка
политех.electron-paramagnetic resonanceелектронен парамагнитен резонанс
политех.electron-phonon amplifierелектрон-фононен усилвател
политех.electron-positron anihilationанихилация на електрон-позитронна двойка
политех.electron-releasing groupелектрон-донорна група
добави значение или превод тук