coiled molecule

  • Обща политехника
  • молекулна глобула
35 допълнителни резултата:
политех.activated moleculeактивирана молекула
биол.antisense moleculeантисенс молекула
политех.branched moleculeмолекула с разклонена верига
политех.close-coiledплътно навит
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.coiledспираловиден
политех.coiledнамотан
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled radiatorзмиевиден радиатор
политех.coiled springвинтова пружина
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.diatomic moleculeдвуатомна молекула
политех.dipolar moleculeдиполна молекула
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
политех.fluxional moleculeфлукционална молекула
хим.giant moleculeмакромолекула
политех.hain moleculeверижна молекула
политех.heteroatomic moleculeхетероатомна молекула
политех.heteronuclear moleculeхетероядрена молекула
политех.homoatomic moleculeхомоатомна молекула
политех.homonuclear moleculeхомоядрена молекула
политех.labelled moleculeбелязана молекула
политех.long-chain moleculeмолекула с дълга верига
физ.mesonic moleculeмезомолекула
moleculeчастица
хим.moleculeмолекула
биол.nonpolar moleculeнеполярна молекула
хим.polar moleculeполярна молекула
политех.polyatomic moleculeмногоатомна молекула
политех.sandwich moleculeмолекула със структура 'сандвич'
политех.stereoisomeric moleculeстереоизомерна молекула
политех.straight-chain moleculeправоверижна молекула
политех.tagged moleculeбелязана молекула
добави значение или превод тук