cross-over winding

  • Обща политехника
  • цилиндрична намотка
199 допълнителни резултата:
политех.activation cross-sectionсечение на активация
политех.amortisseur windingуспокоителна намотка
политех.amplifying windingусилвателна намотка
ег.ansate crossанх
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
политех.arc-overдъгов разряд
политех.arc-overелектрически пробив
политех.armature windingнамотка на котва
политех.auxiliary windingпомощна намотка
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
политех.banked windingмногослойна шахматна намотка
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bend-over testизпитване на сгъване
политех.bifilar windingбифилярна намотка
политех.blowing-overпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.blowing-overпиксирал заряд
политех.boil overизкипявам
политех.bucking windingразмагнитваща намотка
тех.build overнадграждам
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.carry-overпренос
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.change overпревключвам
политех.change overпренастройвам
политех.change overпренастройване
политех.change-over gearпредавателна кутия
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-over mechanismпревключващ механизъм
политех.change-over speed gearпредавателна кутия
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.chord windingхордова намотка
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.commutating windingкомутационна намотка
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.concentrated windingсъсредоточена намотка
политех.concentric windingконцентрична намотка
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.control windingуправляваща намотка
criss-crossпресечен, пресичащ се
crossкросов
crossкръстосвам
crossнеприятност, разочарование, пречка, възражение
crossверевно парче плат
crossнапречен, пресичащ се с друг
crossпресичам, преминавам през
crossпрекосявам, пресичам се
crossсрещам се, разминавам се
crossпротивен, обратен, противоположен
crossкръстя се, прекръствам се
crossпреча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на
crossthe CROSS християнството, християнският свят
crossпротивен, насрещен, неблагоприятен
crossслагам чертичка
crossкръстопът
църк.crossкръстче
сп.crossтайно споразумение
биол.crossкръстосвам (се)
биол.crossхибриден, кръстосан
биол.crossкръстосване, кръстоска, хибрид
фин.crossбарирам
геод.crossекер
тлф.crossкрос
политех.crossкръстообразен
политех.crossглавен разпределител
политех.crossнапречен, диагонален
политех.crossпресичам, пресичам се
политех.crossкръстачка, ъгломер
мед.crossвътреболничен
прен.crossкръст
разг.crossизмама, шашма
стр.cross barригел
cross braceкошак
cross bracingкошак
геом.cross oneselfсамопресичам се
геом.cross oneselfсамопресичам се
геод.cross staffекер
арх.cross vaultкръстат свод
политех.cross-bandingкръстообразно разположение
тлг.cross-bar connectorсъединител в система
политех.cross-bar connectorкросбар
политех.cross-beamнапречна греда
политех.cross-beamнапречник, кобилица
стр.cross-beamтрегер
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
рад.cross-bearingопределяне на местотложението чрез две или повече засечки
геол.cross-beddedдиагонално напластен
политех.cross-blade agitatorкръстовидна бъркалка
политех.cross-blade mixerсмесител с кръстовидна бъркалка
cross-borderпрезграничен
cross-borderтрансграничен
политех.cross-bowнапречна дъга
политех.cross-bracingкръстовидна напречна греда
политех.cross-bracingнапречна връзка
cross-bredнечистокръвен
политех.cross-buckполегат кръст
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.cross-connectedсвързан накръст
политех.cross-connected generatorгенератор с напречно поле
политех.cross-connectingсвързване накръст
тлф.cross-connecting boardпортиерен номератор
политех.cross-correlation functionвзаимнокорелационна функция
политех.cross-countryс голяма проходимост
политех.cross-countryвсъдеходен
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cross-country lorryтоварен автомобил с голяма проходимост
политех.cross-country truckтоварен автомобил с голяма преходност
политех.cross-country tyreгума за тежки пътни условия
авто.cross-country vehicleвсъдеход
cross-culturalмеждукултурен
соц.cross-culturalкроскултурен
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
мин.cross-cutterподкопна машина
cross-disciplinaryинтердисциплинен
cross-disciplinaryинтердисциплинарен
политех.cross-dyeingбоядисване на смесени
cross-examinationкръстосан разпит
cross-examineподлагам на кръстосан разпит
мед.cross-eyesезотропия
рад.cross-fadeплавна комутация на канали
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
биол.cross-fertilizationкръстосване
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.cross-flowнапречно течение
политех.cross-flowнапречен поток
cross-functionalмеждуфункционален
политех.cross-grooved camгърбичен барабан с кръстосващи се канали
воен.cross-guardгарда във формата на кръстовище
воен.cross-guardгард във формата на кръстовище
политех.cross-hatchedщрихован накръст
политех.cross-hatching lineлиния от щриховка
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
мин.cross-headingтравербан
политех.cross-headingнапречна галерия
политех.cross-headingорт
църк. арх.cross-in-squareкръстокуполен
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
политех.cross-knurledс двойна накатка
пат.cross-licenceкръстосан лиценз
политех.cross-licenceвзаимен обмен на лицензи
политех.cross-licensing agreementспоразумение за обмен на лицензии
политех.cross-line screenрастерна мрежа
политех.cross-linkнапречна връзка
политех.cross-linkобразувам напречна връзка
хим.cross-linkомрежвам
политех.cross-linked polymerполимер с омрежена структура
политех.cross-linked structureомрежена структура
cross-linkingструктуриране
политех.cross-linkingсъшиване, образуване на напречни бръзкси в полимер
хим.cross-linkingомрежване
хим.cross-linkingсъшиване
хим.cross-linkingструктурообразуване
хим.cross-linking agentомрежител
политех.cross-magnetizing effectдействие на напречно магнитно поле
политех.cross-overпресичане
жп.cross-over bendкрива за преминаване от един релсов път на друг
ел.cross-over blockизолационен блок
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.cross-over roadпресечка на жп линия
политех.cross-over roadпресечка над жп линия
политех.cross-over trackсвръзка между два успоредни коловоза
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cross-pane hammerчук с напречен кръстообразен ударник
политех.cross-peen hammerчук с напречен кръстообразен ударник
политех.cross-pinнапречен щифт
политех.cross-pinнапречен болт
политех.cross-pitch miningизземване по простирането
софт.cross-platformкросплатформен
политех.cross-pointпресечна точка
политех.cross-pointer indicatorиндикатор с две стрелки
политех.cross-pointer instrumentуред с две стрелки
cross-sectionнапречно сечение, напречен разрез, профил
ядр.cross-sectionефекивно сечение
политех.cross-sectionнапречен разрез
политех.cross-sectionнапречно сечение
политех.cross-sectionизобразявам в разрез
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.cross-sectional areaплощ на напречно сечение
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.cross-sectional drawingнапречен разрез
политех.cross-sectional viewизглед при напречен разрез
политех.cross-shapedкръстообразен
политех.cross-sillнапречна греда
добави значение или превод тук