closed-core transformer

  • Обща политехника
  • трансформатор със затворен магнитопровод
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable transformerрегулируем трансформатор
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
политех.air-gap transformerтрансформатор с въздушна междина
политех.arc-welding transformerзаваръчен трансформатор
геол.arch coreядро на антиклинален свод
политех.atomic coreатомен скелет
политех.audio transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.audio-frequency transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.autoconnected transformerавтотрансформатор
политех.auxiliary-transformer regulationрегулиране с волтодобавъчен трансформатор
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.balancing transformerкомпенсационен трансформатор
политех.balun transformerкомпенсационен трансформатор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
ел.booster transformerволтодобавъчен трансформатор
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.cascade transformerкаскаден трансформатор
политех.cellular coreпореста сърцевина
политех.central coreсърдечник
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.centre-tapped transformerтрансформатор със средна точка
ядр.clean coreнеотровена зона
closedограничен, предназначен само за определен кръг хора
closedзатворен
closedзатворен, закрит
геогр.closedбезотточен
политех.closed angleостър ъгъл
политех.closed antennaзатворена антена
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed cellсъс затворени пори
политех.closed chainзатворена верига
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.closed conduitтръбопровод със затворено напречно сечение
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed corniceстряха на покрив с летвена обшивка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.closed curveзатворена крива
политех.closed cycleзатворен цикъл
политех.closed diaphragmзатворена мембрана
политех.closed dieзакрита щампа
политех.closed drainageзакрит дренаж
политех.closed ecological environmentзатворена екологическа среда
геол.closed foliationфалшива шистозност
политех.closed frameзатворена рамка
политех.closed holeглух отвор
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closed jointсъединение без междина
политех.closed loopзатворен контур
политех.closed orbitзатворена орбита
политех.closed pairзатворена двойка
политех.closed passзакрит калибър
политех.closed pathзатворен контур
политех.closed planerдвуколонна хобел-машина
геод.closed polygonзатворен полигон
политех.closed positionзатворено положение
политех.closed routeзатворен маршрут
политех.closed security zoneзабранена зона
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed slideзакрити направляващи
политех.closed slotзатворен канал
политех.closed stubшлейф, даден 'накъсо'
политех.closed subroutineзатворена подпрограма
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.closed systemзатворена система
политех.closed topped housingзакрит корпус
политех.closed traverseзатворен ход
политех.closed traverseзатворен полигонов ход
политех.closed universeзатворена вселена
изч.closed volumeзатворен том
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed weldзаваръчен шев без междина
офт.closed-angleзакритоъгълен
политех.closed-cell foamпенопласт със затворени пори
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-coil windingзатворена намотка
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.closed-ended wrenchзатворен гаечен ключ
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.closed-link driveзадвижващ механизъм със затворена кинематична верига
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.closed-mouth spannerзатворен гаечен ключ
политех.closed-on-inself traverseзатворен полигонов ход
политех.closed-on-inself traverseзатворен ход
политех.closed-orbit amplitudeамплитуда на затворена орбита
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closed-top trailerремарке със закрита каросерия
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.constant-voltage transformerтрансформатор-стабилизатор на напрежение
политех.continuously-variable transformerтрансформатор с плавно регулиране
политех.conversion transformerпреходен трансформатор
физ.coreактивна зона (на реактор)
елн.coreжило на кабел
геол.coreядков
геол.coreполучавам ядка
текст.coreшпулна цев
мет.coreлеярско сърце
ел.coreсърцевина
ел.coreсърдечник
мин.coreклинов подкоп
политех.coreскална клонка
политех.coreвътрешност, леярско сърце, жило, атомен скелет
политех.coreядро, вътрешен магнитопровод
coreсърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
политех.core arborарматура на леярско сърце
мет.core assembly mouldingформоване
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
леяр.core barrelsарматура на леярско сърце
политех.core binderсвързващо вещество за леярски сърцеви смеси
мин.core bitкорана за ядково сондиране
леяр.core blowerпесъкодувна машина за изработване на леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
мин.core catchersядкохващачка
политех.core diameterвътрешен диаметър
леяр.core dressобмазка за леярски сърца
политех.core drierсушилня за леярски сърца
политех.core drillтръбно свредло
политех.core drillсвредло за разширяване на отвор
политех.core drillingколонково сондиране
политех.core gridарматура на леярско сърце
леяр.core grindingзачистване
политех.core holeотлят отвор за избиване на сърце
политех.core inductionиндукция в сърцевина
ядр.core internalsвътрешнокорпусен
политех.core ironарматура на леярско сърце
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
мет.core mixсърцева смес
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.core ovenпещ за сушене на сърца
биол.core particleсърцевинна частица
политех.core pinщифт, оформящ отвор в отливка
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
мет.core printмарка на леярско сърце
леяр.core pullerустройство за изтегляне на сърце
политех.core regionактивна зона
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
леяр.core roomотделение за изработване на леярски сърца
политех.core roomотделение за изработване на сърца
мин.core sampleпроба от ядково сондиране
мет.core sandсърцева смес
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.core sheetсърцевина
политех.core sheetмеждинен лист
мет.core shiftизместване на сърцето
core subjectзадължително избираем предмет
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core withdrawingизтегляне на сърце
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
леяр.core-baking ovenпещ за сушене на сърца
добави значение или превод тук