moulding time

  • Обща политехника
  • време на задържане при формоване
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
политех.brick-moulding machineтухларска преса
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
стр.chamfered mouldingотстъп
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
политех.chill mouldingлеене в постоянна форма
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
арх.cnain mouldingорнамент във вид на верига
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.cold mouldingпресоване на студено
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
compound timecompound meter
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact mouldingконтактно формоване
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
ядр.counting timeвреме на броене
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
арх.crenelated mouldingмеандър
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
политех.diffusion mouldingдифузионно формоване с еластичен чувал
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.double-shot mouldingдвустранно леене под налягане
политех.dough mouldingпресоване в тестообразно състояние
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
арх.drip mouldingкорниз над прозорец
авто.drip mouldingканал за изтичане на дъждовна вода
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.extrusion mouldingекструдиране
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
мет.flaskless mouldingбезкасово формоване
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.flow mouldingструйно пресоване
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
политех.gunk mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.half-round mouldingполукръгла амулюра
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
мет.hand mouldingръчно формоване
политех.handling timeвреме за транспортиране
политех.handling timeспомагателно време
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.hearth mouldingформоване в земята
политех.heating-up timeвреме за загряване
политех.high-frequency mouldingпресоване с предварително високочестотно подгряване
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot mouldingпресоване на горещо
политех.hot-runner mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.idle timeвреме на престой
политех.impact mouldingпресоване чрез удар
политех.impression mouldingконтактно формоване
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
тех.injection mouldingшприцов
политех.injection mouldingлеене под налягане
политех.injection moulding machineмашина за леене на пластмаси под налягане
пласт.injection moulding nozzleдюза за леене под налягане
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
политех.intrusion mouldingинтрузионно леене
политех.inverse time-lag relayреле с обратно зависимо закъснение
политех.inverse-time delayобратнозависимо закъснение по време
леяр.investment mouldingформоване по стопяеми модели
политех.irradiation timeвреме на облъчване
леяр.jar-moulding machineстръскваща формовъчна машина
политех.jet mouldingструйно пресоване
леяр.jolt-moulding machineстръскваща формовъчна машина
леяр.jolt-squeezer moulding machineстръскващо-пресоваща формовъчна машина
хем.Kaolin cephalin clotting timeкефалин-каолиново време
политех.lag timeвреме на закъснение
политех.laminate mouldingпресоване на слоести изделия
политех.lapse of timeизтичане на срок
изч.latency timeвреме на очакване
политех.latency timeвреме на чакане
политех.layer mouldingетажно формоване
политех.lead timeподготвителен период
добави значение или превод тук