dry-sand moulding

  • Леярство
  • формоване със суха формовъчна смес
199 допълнителни резултата:
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
политех.air-sand blowerпесъкоструен апарат
политех.angular sandкариерен пясък
политех.autoclave mouldingпресоване в автоклав
мет.backing sandпълнежна смес
политех.backing sandпълнежна формовъчна смес
политех.badly graded sandлошо сортиран пясък
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bank sandречен пясък
политех.beach sandморски пясък
политех.beach-sand placer depositкрайбрежно разсипно находище
политех.bedding sandпясъчна възглавница
политех.bedding sandпясъчен слой под основа
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.blended sandсмесен пясък
политех.blow dryсуша във въздушна струя
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dryабсолютно сух
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.buckshot sandпясък със закръглени зърна
мет.burnt sandотработена смес
леяр.burnt sandупотребявана формовъчна смес
мет.burnt-on sandпригар
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
стр.chamfered mouldingотстъп
политех.chill mouldingлеене в постоянна форма
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
мет.clay sandглинест пясък
политех.clayey sandглинест пясък
арх.cnain mouldingорнамент във вид на верига
мет.coarse sandедрозърнест пясък
политех.cold mouldingпресоване на студено
леяр.compression mouldingформоване чрез пресоване
политех.concrete sandпясък за бетон
политех.contact mouldingконтактно формоване
мет.core assembly mouldingформоване
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
мет.core sandсърцева смес
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
арх.crenelated mouldingмеандър
политех.crushed sandнадробен пясък
политех.diffusion mouldingдифузионно формоване с еластичен чувал
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.direct-injection mouldingбезлеяково леене под налягане
политех.double-shot mouldingдвустранно леене под налягане
политех.dough mouldingпресоване в тестообразно състояние
арх.drip mouldingкорниз над прозорец
авто.drip mouldingканал за изтичане на дъждовна вода
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбаратен
хим.dry churnбарат
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry colourпигмент
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry frictionкулоново триене
политех.dry frictionсухо триене
политех.dry gasсух газ
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry hardnessтвърдост на изсушена леярска форма сърце
политех.dry iceсух лед
политех.dry iceтвърд въгледвуокис
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.dry jointстудена спойка
хран.dry limingсуха дефекация
политех.dry masonryсуха зидария
биол.dry matterсухо вещество
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.dry metallurgyпирометалургия
хран.dry milkмляко на прах
политех.dry mixсуха смес
политех.dry neutralizationнеутрализиране на кисели масла с избелващи глини
хим.dry neutralizationнеутрализиране чрез контактно пречистване
политех.dry objectiveсух обектив
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dry photocellфотосъпротивление
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
dry placeсухо
мин.dry placeringразработване на наносно находище с пневматично обогатяване на пясъците
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
политех.dry pulverizationсухо смилане
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry regionзасушлив район
политех.dry residueсух остатък
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry shrinkageсвиване при сушене
политех.dry solventабсолютно сух разтворител
dry spellзасушаване
политех.dry spotсухо петно
политех.dry steamсуха пара
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dry thermometerсух термометър
политех.dry treatmentсухо обогатяване
геол.dry valleyсуходолие
политех.dry vapourсуха пара
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry wallingсуха зидария
политех.dry wallingсухо зидане
политех.dry weightтегло в сухо състояние
политех.dry woodсух дървен материал
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dry-batchedдозиран в сухо състояние
политех.dry-bound macadamтрошенокаменна пътна настилка без свързващо вещество
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.dry-bulb temperatureтемпература на сухия термометър
политех.dry-bulb thermometerсух термометър
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dry-crushedраздробен в сухо състояние
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
политех.dry-ice containerхладилен контейнер със студоносител който се изразходва
политех.dry-mixingсухо смесване
политех.dry-roddedобработен чрез уплътняване на сухо
политех.dry-rubble masonryсуха зидария от ломени камъни
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
политех.dry-stone toeдренажна призма от камък
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weighed batchпорция материал дозирана по тегло в сухо състояние
бот.dry-whiskeyпейот
политех.extrusion mouldingекструдиране
мет.facing sandоблицовъчна смес
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
политех.fat sandбогата на глина формовъчна смес
политех.filler sandпълнежна формовъчна смес
политех.fitter sandпясък за филтриране
мет.flaskless mouldingбезкасово формоване
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.flexible-plunger mouldingформоване с еластичен поансон
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.flow mouldingструйно пресоване
политех.fluvial sandречен наносен пясък
политех.foundry sandформовъчна смес
политех.foundry sandлеярски пясък
тех.freeze-dryлиофилизирам
добави значение или превод тук