design equation

  • Обща политехника
  • изчислителна формула
199 допълнителни резултата:
политех.affected equationуравнение с неизвестни от различна степен
политех.affected quadratic equationпълно квадратно уравнение
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
геод.azimuth equationпосочно уравнение
геод.base equationбазисно уравнение
политех.basic equationизходно уравнение
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.biharmonic equationбихармонично уравнение
политех.biquadratic equationбиквадратно уравнение
политех.characteristic equationхарактеристично уравнение
хим.chemical equationхимично уравнение
елн.circuit designсхемотехника
хим.Clapeyron equationКлапейроново уравнение
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.cubic equationкубично уравнение
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.degree of differential equationред на диференциално уравнение
политех.delay differential equationдиференциално уравнение със закъсняващ аргумент
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
designумисъл
designдизайнерство
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designканава
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designпроектен
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.difference equationдиферентно уравнение
мат.difference-differential equationдиференциално уравнение, в което променливите се различават по даден признак
политех.differential equationдиференциално уравнение
политех.diffusion equationдифузионно уравнение
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.empirical equationемпирично уравнение
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
equationуравняване, изравняване, уеднаквяване
мат.equationуравнение
политех.equation in two unknownsуравнение с две неизвестни
политех.equation of a straight lineуравнение на права
политех.equation of conditionусловно уравнение
политех.equation of continuityуравнение за непрекъснатост
политех.equation of equilibriumуравнение на равновесие
политех.equation of motionуравнение на движението
политех.equation of stateуравнение на състоянието
политех.equation of stateзакон за изменение на състоянието
политех.equation of telegraphyтелеграфно уравнение
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equation solverустройство за решаване на уравнения
политех.error equationуравнение на грешката
политех.estimating equationуравнение, решението на което представлява оценка
политех.exact differential equationчастно диференциално уравнение с точни диференциали
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.exponential equationекспоненциално уравнение
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flow equationуравнение за движението на течност
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.hammet equationуравнение на хамет
политех.heat equationуравнение на топлопроводността
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.hydrodynamic equationхидродинамично уравнение
политех.hyperbolic partial differential equationчастно диференциално уравнение от хиперболичен тип
in terms of designконструктивно
indefinite equationнеопределено уравнение
политех.indeterminate equationнеопределено уравнение
политех.indicial equationопределящо уравнение
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.integral equationинтегрално уравнение
политех.integro-differential equationинтегрално-диференциално уравнение
политех.intrinsic equationестествено уравнение
политех.irrational equationирационално уравнение
политех.landscape designландшафтно проектиране
геол.length equationбазисно уравнение
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.linear equationлинейно уравнение
политех.literal equationуравнение с буквени коефициенти
политех.logarithmic equationлогаритмично уравнение
изч.logical designлогическо проектиране
политех.logical equationлогическо уравнение
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.momental equationуравнение за равенство на моменти
политех.neutron-age equationуравнение за възрастта на неутрон
политех.non-linear equationнелинейно уравнение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
геод.observation equationнаблюдателно уравнение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.order of differential equationред на диференциално уравнение
политех.order of equationстепен на уравнение
политех.ordinary differential equationобикновено диференциално уравнение
политех.original equationизходно уравнение
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.parabolic partial differential equationчастно диференциално уравнение от параболичен тип
политех.paraxial ray equationуравнение на параксиален лъч
политех.partial differential equationчастно диференциално уравнение
политех.perpendicular equationполигоново уравнение
политех.polar equationуравнение в полярни координати
политех.polynomal equationалгебрично уравнение
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
мат.quadratic equationквадратно уравнение
политех.queue equationуравнение на система за масово обслужване
политех.quintic equationуравнение от пета степен
политех.radar equationосновно уравнение на радиолокацията
политех.rational designработен проект
добави значение или превод тук