design sheet

  • Обща политехника
  • изчислителен формуляр
199 допълнителни резултата:
мин.air sheetвъздушна завеса
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.asphalt sheetбитумиран картон
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
фин.balance sheetбалансов отчет
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
геод.base sheetполеви оригинал
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.bitumen sheetбитуминиран картон
политех.calendered sheetкаландриран лист
политех.cap sheetпокривен картон
политех.cast sheetлято фолио
политех.characteristic sheetтаблица с условни знаци
политех.checkered sheetрифелова ламарина
пласт.cigarette-proof sheetогнеустойчива плоча
елн.circuit designсхемотехника
политех.code sheetбланка за кодиране
геод.compilation sheetполеви оригинал
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.copper sheetмедно фолио
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
политех.corrugated sheetгофриран листов материал
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
cover sheetчелен лист
cover sheetтитулен лист
политех.cover sheetобшивен лист
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
политех.decorative sheetдекоративен лист
политех.dependable designнадеждна конструкция
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
double sheetдвулистов
double-sheetдвулистов
ел.dynamo sheetдинамоламарина
политех.dynamo sheetтрансформаторна ламарина
политех.ecological designекологично планиране
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.embossed sheetрелефован листов материал
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.enameled sheetемайлирана ламарина
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.extruded sheetекструдиран листоб материал
политех.ferrite sheetферитна пластинка
геод.field sheetръчна скица
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat sheetплоча
политех.flat-sheet laminateламинати
политех.flexible sheetмеко фолио
политех.fluted sheetрифелован лист
полигр.folding of sheetфалцоване
политех.folding of sheetпрегъване
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.galvannealed sheetпоцинкована стомана със здрав цинков слой
glass designстъклодизайн
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.gusset sheetъглов обков
политех.gusset sheetъглово съединение
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.hyperboloid of one sheetпрост хиперболоид
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
inspection sheetконтролна карта
политех.isolation sheetизолационен лист
политех.job sheetтехническа инструкция
политех.laminated sheetлист от слоеста пластмаса
политех.laminated sheetслоеста плоча
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light sheetтънък листов материал
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.master sheetоригинал
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
политех.mica sheetслюдена пластинка
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
сч.off-balance-sheetзадбалансов
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.paper sheetхартиен лист
политех.perforated sheetперфориран листов материал
политех.pickled sheetдекапирана стоманена ламарина
политех.pickled sheet steelдекапирана стоманена ламарина
политех.plane-table sheetмензулен планшет
геод.plotting sheetпланшет
политех.post-forming sheetслоеста пластмаса, поддаваща се на допълнително формоване
pre-designпредпроектен
политех.precoated sheetлист с нанесено покритие
политех.pressed sheetпресован лист
полигр.printed sheetпечатна кола
политех.product designпроектиране на нови изделия
добави значение или превод тук