design strength

  • Обща политехника
  • проектна конструкционна якост
199 допълнителни резултата:
политех.absorption strengthинтензивност на поглъщане
политех.adhesive strengthадхезионна сила
политех.adhesive strengthадхезия
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
хим.base strengthсила на основа
политех.bearing strengthякост на смачкване
политех.bearing strengthносеща способност, товароподемност
мет.bending strengthякост на огъване
политех.bending strengthсъпротивление на огъване
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blow strengthударна якост
политех.bond strengthздравина якост на връзка
ел.breakdown strengthпробивна якост
политех.breaking strengthякост на скъсване
политех.buckling strengthякост на надлъжно огъване
политех.bursting strengthякост на пробиване
елн.circuit designсхемотехника
политех.cleavage strengthсъпротивление срещу разцепване
политех.cohesive strengthкохезионна сила
обог.collecting strengthстепен на събирателното действие
политех.colour strengthнаситеност на цвят
политех.combined strengthякост при сложно напрегнато състояние
политех.compressing strengthякост на натиск
мет.compression strengthякост на натиск
мет.compressive strengthякост на натиск
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.creep strengthустойчивост срещу пълзене
политех.crushing strengthякост на смачкване
ел.current strengthсила на тока
политех.current strengthинтензивност на тока
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
мех.deformation-strengthдеформационно-якостен
политех.dependable designнадеждна конструкция
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.dielectric strengthдиелектрична якост
политех.disruptive strengthпробивна якост
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dynamic strengthдинамична якост
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.early-strength concreteбързовтвърдяващ се бетон
рлк.echo strengthсила на ехо-сигнал
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.ecological designекологично планиране
политех.electric-field strengthнапрегнатост на електрическо поле
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.endurance bending strengthсъпротивление при променливо натоварване на огъване
политех.endurance strengthсъпротивление при променливо натоварване
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.engineering strengthконструкционна якост
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
тех.equal in strengthравноякостен
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.falling-weight impact strengthударна якост, определена с падащо тяло
политех.fatigue strengthякост на умора
ел.field strengthнапрегнатост на поле
политех.field-strength meterуред за измерване интензивността на поле
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flexural strengthякост на огъване
политех.flow strengthенергия на поток
политех.folding strengthсъпротивление на пречупване
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fracture strengthякост на разрушение
тех.full strengthравноякост
тех.full strengthравноякостност
тех.full-strengthравноякостен
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
мет.green strengthякост на неизсушена формовъчна смес
политех.green strengthякост преди изпичане
мет.green strength -якост
тех.heat strengthтоплоякост
тех.high strengthвисокоякостен
мет.high-strength cast ironсферографитен сив чугун
политех.high-strength concreteвисокоякостен бетон
политех.holding strengthякост на сцепление
политех.hot strengthякост при нагряване
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
политех.impact strengthударна якост
in terms of designконструктивно
тех.in terms of strengthякостно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
ел.insulating strengthдиелектрична якост
политех.ionic strengthйонна сила
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limit strengthгранична якост
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.long-time strengthякост при продължително действие на натоварването
политех.longitudinal strengthнадлъжна якост
политех.low strengthниска якост
тех.low-strengthнискоякостен
политех.machine designконструкция на машина
политех.magnetic strengthмагнитна индукция
политех.magnetic-field strengthнапрегнатост на магнитно поле
политех.magnetic-pole strengthсила на магнитен полюс
политех.magnetic-pole strengthмагнитна маса на полюс
политех.maximum strengthмаксимална якост
политех.mechanical strengthмеханична якост
политех.mixture strengthстепен на насищане на смес
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.notch-impact strengthударна якост на пробно тяло с надрез
добави значение или превод тук