final design prediction

  • Обща политехника
  • прогнозиране на характеристики на готова конструкция
188 допълнителни резултата:
сп.16th-finalшестнайсетинафинал
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.approximate predictionприблизителна прогноза
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.carrier-rocket final stageпоследна степен на ракета-носител
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.early predictionранна прогноза
политех.ecological designекологично планиране
сп.eighth-finalосминафинал
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.exact predictionточна прогноза
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.feasibility predictionпрогнозиране на осъществимост
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
finalендшпилен
finalфинал
finalпоследен изпит
finalпоследен, краен, заключителен
finalендшпил
finalокончателен, решаващ, категоричен
пат.final actionокончателно решение
политех.final amplifierкраен усилвател
политех.final anodeкраен анод
политех.final assemblyокончателен монтаж
политех.final cleaningокончателна обработка
обог.final concentrateкраен концентрат
политех.final concentrationкрайна кнцентрация
политех.final costокончателна стойност
политех.final designокончателен проект
политех.final driveкрайна предавка
политех.final driveпоследна скорост
политех.final drive shaftвал на главно предаване
политех.final elevationкрайно превишение
политех.final mapкартографски оригинал
final productкраен продукт
final projectокончателен проект
ядр.final rangeкраен пробег
политех.final runзавършващ слой
тлф.final selectorлинеен избирач
политех.final speedкрайна скорост
мет.final squeezingдопресоване
политех.final stageзаключителен етап
аерон.final stage engineдвигател на последна степен
съобщ.final terminalкрайна станция
политех.final terminal-stopping deviceавтоматично устройство за аварийно спиране наасансьор
политех.final valueкрайна стойност
политех.final velocityкрайна скорост
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
политех.imperfect predictionнеудовлетворителна прогноза
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.long-term predictionдългосрочна прогноза
политех.machine designконструкция на машина
политех.make theoretical predictionпредсказвам теоретично
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.numerical predictionчислена прогноза
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
pre-designпредпроектен
predictionпредсказване, предричане, предвиждане, пророкуване, предсказание, пророчество
политех.predictionпрогноза
политех.prediction theoryтеория на прогнозиране
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.revised designпреработен прект
политех.short-term predictionкраткосрочна прогноза
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.tentative designпробна конструкция
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.water line designконструктивна водолиния
добави значение или превод тук