design work

  • Обща политехника
  • конструкторска работа
  • проектиране
198 допълнителни резултата:
ability to do workработоспособност
политех.adjust work for positionустановявам обработбан детайл
политех.alternative designвариант на конструкция
лит.anonymous workаноним
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.backlog of workизоставяне на работата
мин.bank workстъпално изземване
политех.bar workобработване на прътов материал
танц.bar-workекзерсис
политех.bargain workработа на парче
beginning to workзаработване
политех.bench workшлосерска обработка
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
арх.branch-workорнамент във вид на клонки и листа
арх.branched workорнамент във вид на клон с листа
политех.bright workчистообработени детайли
политех.bright workокончателно обработен детайл
политех.bright workполирани детайли
careless workхалтура
политех.checker workшахматна повърхност
политех.checker workшахматна шарка
политех.checkered workшахматна шарка
политех.checkered workшахматна повърхност
политех.chuck workобработване в патронник
политех.chucked workдетайл, затегнат в патронник
политех.chucking workобработване в патронник
елн.circuit designсхемотехника
политех.clerical workканцеларска работа
политех.cold workповърхностно уякчаване
политех.cold workнаклеп
политех.cold-work hardeningнаклеп
политех.cold-work hardeningдеформационно уякчаване
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.concrete workбетонови работи
политех.concrete workполагане на бетон
политех.concurrent workсъвместна работа
политех.construction workстроително-монтажни работи
политех.consumed workизразходвана работа
course workкурсов
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.day-to-day workтекуща работа
политех.day-wage workнадничарска работа
политех.dead workнепроизводителна работа
политех.demolition workподкопни работи
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.development workразвойна работа
политех.die workгорещо щамповане
политех.die workковане в щампи
политех.displacement workработа за преместване
политех.division of workразпределение на работа
политех.duplicate workкопиране
политех.duplicate workедросерийно производство на взаимозаменяеми детайли
политех.duplicating workкопиране
политех.duplicating workедросерийно производство на взаимозаменяеми детайли
политех.earth workземни работи
политех.ecological designекологично планиране
политех.effective workполезна работа
политех.elementary workелементарна работа
политех.embossed workизделие, изработено чрез релефоване
политех.emergency workсрочна работа
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.erecting workмонтажни работи
политех.erection workмонтажни работи
политех.ex-workфранко завода
политех.excavating workземни работи
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.expansion workработа на разширение
политех.experimental workопитна работа
политех.external workобработване на външни повърхности
extra workхалтура
политех.facing workчелно престъргване
политех.facing workнапречно престъргване, струговане
политех.fail-safe workсигурна работа
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fine workпрецизна работа
политех.finishing workокончателна обработка
текст.finishing work shopапретурен
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.forge workизковка
политех.forge workковане
политех.forming workобработване на профилни детайли
политех.forming workкопиране, сгъване, огъване, формоване
мет.foundry workлеярство
политех.foundry workчугунени отливки
политех.frame workконструкция
политех.frame workскелет
политех.frame workтяло, рама, легло
политех.frame workферма
политех.friction workработа на триене
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.gauge workизработване на калибри
glass designстъклодизайн
политех.grading workпрофилни работи
политех.grotto-workстроеж с неодялани камъни
политех.ground workфундамент
политех.ground workлетищно обслужване
политех.gunite workторкретиране
hack-workхалтура
head workинтелектуален труд
арх.head workорнаменти върху ключовия камък на арка
хидр.head workхидровъзел
политех.heading workподготвителни работи
ядр.health workдозиметрия
ядр.high-level workработи със силно активни вещества
политех.hot workгореща обработка
политех.hot-work steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.hot-work tool steelстомана за щампи за горещо обработване
добави значение или превод тук