design formula

  • Обща политехника
  • изчислителна формула
173 допълнителни резултата:
политех.advertising formulaрекламна формула
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.approximate formulaприближена формула
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.basic formulaосновна формула
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.calculation formulaизчислителна формула
политех.chemical formulaхимична формула
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
хим.constitutional formulaструктурна формула
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designпроектен
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designумисъл
designдизайнерство
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designканава
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.diagonal formulaдиагонална формула
политех.dimensional formulaформула за размерността
политех.dot formulaточкова формула
политех.ecological designекологично планиране
политех.electronic formulaелектронна формула
политех.empiric formulaемпирична формула
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.empirical formulaемпирична формула
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.formula weightмолекулно тегло
политех.formula weightизразено в тегловни единици
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
interpolation formulaинтерполационна формула
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.molecular formulaмолекулна формула
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.octet formulaоктетна формула
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.production formulaформула за свеждане към вид удобен за логаритмуване
политех.projection formulaпроекционна формула
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.quadratic formulaформула за корените на квадратно уравнение
политех.quadrature formulaквадратурна формула
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
мат.recurrence formulaрекурсивна формула
мат.recursion formulaрекурсивна формула
политех.revised designпреработен прект
политех.snap formulaемпирична формула
хим.space formulaпространствена формула
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.stereochemical formulaстереохимична формула
хим.stereochemical formulaстереоформула
политех.stoichiometric formulaстехиометрична формула
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
хим.structural formulaструктурна формула
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.tentative designпробна конструкция
политех.time formulaнормативна формула
политех.translation formulaформула за преход от една към друга координатна система
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.water line designконструктивна водолиния
политех.working formulaработна формула
добави значение или превод тук