design analysis

  • Обща политехника
  • анализ на конструкция
199 допълнителни резултата:
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
политех.activation analysisрадиоактивен анализ
политех.adsorption analysisадсорбционен анализ
политех.alternative designвариант на конструкция
analysisпсихоанализа
analysisкратко изложение, резюме
политех.analysisизследване, разлагане
зоол.analysisразлагане
мат.analysis of covarianceковариационен анализ
политех.approved designутвърден проект
политех.approximate analysisприблизителен анализ
политех.architectural designархитектурен проект
политех.ash analysisанализ на прах
политех.ash analysisпрахов анализ
политех.atomic analysisатомен анализ
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.bacteriological analysisбактериологичен анализ
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.c-e analysisтехникоикономически анализ
политех.check analysisконтролен анализ
политех.chemical analysisхимичен анализ
политех.chromatorgaphic analysisхроматографски анализ
елн.circuit designсхемотехника
политех.cluster analysisгрупов анализ
политех.colorimetric analysisкалориметричен анализ
мат.combinatorial analysisкомбинаторен анализ
политех.combustion analysisанализ чрез изгаряне
политех.combustion analysisорганичен елементарен анализ, анализ на изгорели газове
политех.complete analysisпълен анализ
мат.component analysisфакторен анализ
политех.compositional analysisанализ на състав
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conformational analysisконформационен анализ
мат.correlation analysisкорелационен анализ
политех.cost-benefit analysisанализ на рентабилност
политех.cost-weight analysisстойностно-тегловен анализ
мат.covariance analysisковариационен
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.diagnostic analysisдиагностичен анализ
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.diffraction analysisструктурен анализ
политех.dimensional analysisдименсионен анализ
мат.discriminant analysisдискриминантен анализ
окулт.dream analysisонейроскопия
политех.dry analysisсух анализ
политех.dynamic force analysisкинетостатика
политех.ecological analysisекологичен анализ
политех.ecological designекологично планиране
политех.eluation analysisхроматографски анализ
политех.emission analysisемисионен анализ
политех.emission-spectrum analysisемисионен анализ
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental analysisанализ на усливията на околната среда
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.error analysisанализ на грешките
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.factor analysisфакторен анализ
политех.factorial analysisфакторен анализ
политех.fail-save analysisанализ на работоспособността на системата при спиране поради повреда
политех.failure-cause analysisанализ на причините за спиране поради повреда
политех.failure-criticality analysisанализ на спиранията поради повреди
политех.failure-effect analysisанализ на последствията от спиране поради повреда
политех.failure-mode analysisанализ на характера на повреди от спиране на системата
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
политех.fault analysisанализ на неизправности
политех.feasibility analysisанализ на възможността за осъществяване
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.finite element analysisанализ по метода на крайните елементи
политех.fluorescence analysisлуминесцентен анализ
политех.food analysisанализ на храна
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
мат.fourier analysisанализ на фурие
политех.fractional analysisфрарционен анализ
политех.frequency analysisчестотен анализ
политех.functional analysisфункционален анализ
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grading analysisгранулометричен анализ
политех.grain-size analysisгранулометричен анализ
graphic analysisграфоаналитичен
политех.gravimetric analysisтегловен анализ
политех.harmonic analysisчестотен анализ
политех.holographic analysisхолографски анализ
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.inorganic analysisнеорганичен анализ
политех.isotopic analysisизотопен анализ
политех.job-hasard analysisанализ на опасностите при работа
политех.kinematic analysisкинематичен анализ
политех.laboratory analysisлабораторен анализ
политех.ladle analysisпроба от леярска кофа
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.life-expectancy analysisанализ на очаквания или вероятен срок на служба
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
мат.linear regression analysisлинеен регресионен анализ
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.loop analysisконтурвен метод
политех.luminescence analysisлуминесцентен анализ
политех.machine designконструкция на машина
политех.macrosynoptic analysisмакросиноптичен анализ
добави значение или превод тук