design chart

  • Обща политехника
  • изчислителна схема
  • номограма
198 допълнителни резултата:
политех.aeronautic chartаеронавигационна карта
политех.aeronautical chartаеронавигационна карта
политех.alignment chartномограма с успоредни оси
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.astrographic chartастрографска карта
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
bar-and-pic chartциклограма
политех.basic surface chartтопографска карта
политех.bathimetric chartбатиметрична карта
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
ик.break-even chartбалансов график на рентабилността
политех.capacity chartсхема с ттд
chartнанасям на карта, правя карта/схема и пр
chartпланирам, запланувам
chartморска карта
chartдиаграма, таблица, график, табло, схема, чертеж
тех.chartсхема
политех.chartграфика
политех.chartчертая схема
муз.chartкласация
карт.chartкартирам
политех.chart matcherналагане на изображение върху карта
сч.chart of accountsсметкоплан
политех.chart scaleскала на диаграма
chart-makingкартографиране
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
елн.circuit designсхемотехника
политех.circular chartсекторна диаграма
политех.clearance chartчертеж, в който са дадени хлабините
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.conversion chartтаблица за превръщане
политех.correction chartтаблица с поправки
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.data chartтаблица с данни
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.dimension chartчертеж с нанесени размери
политех.dot chartточкова палетка
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
кино.exposure chartтаблица за експозицията
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flow chart symbolсимвол в блокова диграма
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.gant chartорг
политех.gant chartгант-диаграма
glass designстъклодизайн
политех.graphical chartграфик
политех.graphical chartдиаграма
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.isotope chartизотопна таблица
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.loading chartсхема за разпределяне на товари
политех.log chartграфика с логаритмични координати
политех.log-log chartграфика с логаритмични координати
политех.logarithmic chartграфика с логаритмични координати
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.lubrication chartсхема на мазане
политех.machine designконструкция на машина
политех.magnetic chartмагнитна карта
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.moisture chartкарта за влажността на въздуха
политех.multiple-activity chartорг
политех.multiple-activity chartкарта за синхронизиране на сложен процес
политех.navigation chartнавигационна карта
политех.nomographic chartномограма
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.nuclide chartтаблица на изотопите
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.oiling chartкалендарен план за мазане
политех.oiling chartсхема на мазане
ик.organization chartорганиграма
политех.organization chartсхема за организацията на производството
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.percentile chartкрива на разпределение
политех.performance chartдиаграма, установяваща връзка между основните параметри на машина
хим.periodic chartпериодична таблица
хим.periodical chartпериодична таблица
мор.pilot chartлоция
политех.pilot chartаеронавигационна карта
position chartщатно разписание
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production chartпроизводствен график
политех.production designконструкция за промишлено производство
изч.programme flow chartблок-схема на програма
политех.programme flow chartблоксхема на програма
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.radar chartрадиолокационна карта
политех.rating chartтоварна диаграма
добави значение или превод тук