design head

  • Обща политехника
  • проектен напор
199 допълнителни резултата:
политех.adjusting headглава за регулиране
мин.air headвентилационна галерия
политех.air-floating headплаваща глава
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.antenna headглава на антена
политех.approved designутвърден проект
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
политех.architectural designархитектурен проект
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.available headполезен напор
политех.available headсобствен работен напор
мин.back headвадна част
политех.back headзадно дъно
политех.back headзадна стена
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.boiler headдъно на котел
маш.boring headразстъргваща глава
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bull-head passплосък калибър
политех.burner headглава на горелка
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cambered headизпъкнало дъно
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
елн.circuit designсхемотехника
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cross-staff headпризматичен екер
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
обог.crusher headприемен отвор на трошачка
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.curved headизпъкнало дъно
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cutter headножова глава
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
delivery headотговорник/мениджър на екип за снабдяване и обезпечаване
тех.delivery headнапор на помпа
политех.delivery-head liftнапорна височина
политех.dependable designнадеждна конструкция
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.detector headдетекторна глава
политех.die headвинтонарезна глава
политех.differential headдиференциален напор
политех.dished headизпъкнало дъно
политех.dividing headделителна глава
обог.division headдиафрагма
политех.dome headпарен дом
политех.dome headсферично дъно
мин.door headгорен напречник на вентилационна врата
политех.door headгорна греда на каса на врата
политех.door headгорнище на изработка
политех.double-head wrenchдвоен гаечен ключ
политех.drawing headизтегляща глава
политех.drill headпробивна глава
политех.drilling headпробивна глава
политех.driving headкрай за ключ
политех.drum headдъно на барабан
политех.dynamic headдинамичен напор
политех.ecological designекологично планиране
политех.effective headработен напор
политех.electric fuse headелектродетонатор
политех.electronic gauge headелектронна измервателна глава
геод.elevation headхоризонт на визиране
политех.elevation headхидростатичен напор
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
добави значение или превод тук