design invention

  • Обща политехника
  • промишлен образец
186 допълнителни резултата:
политех.abuse of inventionизползуване на изобретение без пълномощие
политех.abuse of inventionзлоупотреба с изобретение
политех.accidental inventionслучайно изобретение
политех.alledged inventionпредполагаемо изобретение
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.anticipation of inventionопорочаване новостта на изобретение
политех.applicant of inventionзаявител за патентоване на изобретение
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.assign an inventionпреотстъпвам изобретение
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.background of inventionуводна част на патентно описание
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.character of inventionпризнак на изобретение
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.dependent inventionзависимо изобретение
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.disclosed inventionразкрито изобретение
политех.ecological designекологично планиране
политех.embodiment of inventionосъществяване на изобретение
политех.embodiment of inventionпримерно изпълнение на изобретение
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.enlarge the scope of an inventionразширявам обхвата на защита на изобретение
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.imperfect inventionнепълноценно изобретение
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
inventionизмислица, измишльотина, басня
inventionизобретение
inventionвьображение, фантазия
inventionизнамиране, изобретяване
inventionизобретателност
inventionизнамиране
ист.inventionинвенция
политех.joint inventionколективно изобретение
политех.lack of inventionлипса на признаци на изобретение
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limit of inventionобсег на изобретение
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.merit of inventionниво на изобретение
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.patentable inventionпатентноспособно изобретение
pre-designпредпроектен
политех.priority of inventionприоритет на изобретение
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.protect an inventionзащищавам изобретение
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.realization of inventionосъществяване на изобретение
политех.registred inventionрегистрирано изобретение
политех.remuneration for an inventionавторско възнаграждение за изобретение
политех.revised designпреработен прект
политех.scope of inventionобем на изобретение
политех.specification of inventionописание на изобретение
политех.sphere of inventionобласт на техниката, към която се отнася едно изобретение
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.standard of inventionкритерий за патентоспособност
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.subject of inventionпредмет на изобретение
политех.substance of inventionсъщност на изобретение
политех.tentative designпробна конструкция
политех.theory of invention lawтеория на изобретателското право
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.unity of inventionединство на изобретение
политех.use of inventionприложение на изобретение
политех.utilization of inventionизползуване на изобретение
политех.water line designконструктивна водолиния
политех.work an inventionизползувам
политех.work an inventionреализирам, внедрявам
добави значение или превод тук