off-design

  • Обща политехника
  • отклоняващ се от проектна стойност
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.actual cut-offдействително запълване
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
тех.back offзатиловам
политех.back-offобр мет
политех.back-offзатиловане
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backed-off teethзатилован зъб
политех.backing-offобр мет
политех.backing-offватиловане
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
мин.banker-offманеврист при устието на шахта
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
тък.bind offкетеловам
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.bleeding-offотвеждане, отнемане
политех.bleeding-offизпускане
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.blow offизпускам
политех.blow offизпускане
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.boil offизварявам
мин.boxed-offобшит
мин.break-offпросек
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
политех.break-offотчупвам
с. с.breaking off sproutsфилизене
зав.burn-offстопяване
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning-offпрегаряне
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
геол.casing-offзакрепване с обсадни тръби
тък.cast offкетеловам
политех.charge offамортизирам
политех.chip offотчупвам
политех.chisel offотсичам със секач
елн.circuit designсхемотехника
маш.cleaning-offокончателна обработка
coming offразлепване
политех.compo off-the-shelfналичен елемент
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.cream-offотделям горен слой
политех.cream-offсъбирам каймак
политех.current cut-offпрекъсване на тока
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off gateсекторен затвор
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cut-off grinderмашина за отрязване с абразивен кръг
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cut-off regionгранична област
тлф.cut-off relayразделително реле
политех.cut-off restотрезен супорт
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cut-off shearsотрязна ножица
политех.cut-off slideотрезен напречен супорт
мин.cut-off stopeразрезно пространство
политех.cut-off switchпрекъсвач
политех.cut-off valveспирателен вентил
политех.cut-off voltageблокиращо напрежение
рад.cut-off wavelengthкритична дължина на вълната
политех.cutting-offотрязване
политех.cutting-offотсичане, изключване, прекратяване
маш.cutting-off bushingпръстеновидна изрязваща матрица
политех.cutting-off latheотрезен струг
политех.cutting-off machineмашина за отрязване
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
биол.die-offизмиране
политех.distil offотдестилирам
добави значение или превод тук