design office

  • Обща политехника
  • конструкторско бюро
190 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
фин.back officeбекофис
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
box officeбоксофис кино
кино.box officeбоксофис
политех.branch officeфилиал
политех.building officeстроителна кантора
политех.call officeтелефонен пост
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
жп.control officeразпределителен пост
политех.copyright officeведомство за защита на авторско право
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.drawing officeчертожно бюро
политех.ecological designекологично планиране
политех.editorial officeредакция
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.engineering officeтехническа кантора
политех.engineering officeтехнически отдел
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
Foreign OfficeМинистерство на външните работи
фин.front officeфронтофис
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
home officeМинистерство на вътрешните работи (в Англия)
home officeМинистерство на вътрешните работи
политех.home office fuseстопяем предпазител, отговарящ на правилата за безопасност
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.industrial property officeведомство за защита на промишлена собственост
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
фин.National Audit OfficeСметна палата
non-officeизвънработен
non-office hoursизвънработен
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
officeдълг, задължение
officeкамерален
officeуправление, бюро, клон
officeофисен
officeминистерство
officeофис
officeслужба, длъжност, пост
рел.officeслужба, обред
стр.office blockофиссграда
политех.office buildingадминистративна сграда
стр.office buildingофиссграда
office-hoursработно време
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.patent officeпатентно бюро
pay-officeкаса (в учреждение)
post officeпоща, пощенска станция
политех.post-officeпоща
политех.post-officeпощенска станция
политех.post-office boxпреносим еталонен измервателен мост
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.programming officeбюро за програмиране
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.public call officeобществен телефонен пост
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
тлф.repeater officeретранслационна станция
политех.revised designпреработен прект
Sofia City Prosecutor's OfficeСофийска градска прокуратура
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.sub-control officeподстанция
политех.surveying officeгеодезично учреждение
политех.telegraph officeтелеграфна станция
политех.tentative designпробна конструкция
тлф.terminal officeкрайна станция
политех.toll officeмеждуградска телефонна централа
политех.trunk-line officeмеждуградска телефонна централа
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.water line designконструктивна водолиния
добави значение или превод тук