industrial design

  • съществително
  • художествено проектиране на промишлени изделия
199 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.electric industrial truckелектрокар
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engine-driven industrial truckмотокар
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrialиндустриален, промишлен, производствен
industrialиндустриалец
industrial advertisingпромишлена реклама
industrial applicationпромишлено приложение
industrial architectureпромишлена архитектура
industrial areaпромишлена зона
industrial automationпромишлена автоматизация
industrial brandфабрична марка
industrial buildingпромишлено строителство
industrial buildingпромишлена постройка
industrial developmentпромишлено развитие
политех.industrial diseaseпрофесионално заболяване
политех.industrial effluentsпромишлени отпадъчни води
industrial electronicsпромишлена електроника
политех.industrial engineстационарен двигател
industrial gasгаз за промишлени нужди
industrial gradeтехнически чист
политех.industrial heatingпромишлена топлофикация
industrial laboratoryзаводска лаборатория
политех.industrial loadнатоварване на промишлени предприятия
мед.industrial medicineтрудовомедицински
industrial modelпромишлен образец
политех.industrial noiseпромишлени смущения
политех.industrial noveltyпромишлена новост
психол.industrial organizationalиндустриално-организационен
industrial pollutionзамърсяване с промишлени отпадъци
industrial potentialпромишлен потенциал
industrial powerенергия за промишлени цели
политех.industrial power plantпромишлена заводска електроцентрала
политех.industrial property officeведомство за защита на промишлена собственост
политех.industrial psychologyпромишлена психология
политех.industrial safetyтехника на безопасността в промишлеността
политех.industrial scaleпромишлен мащаб
industrial schoolпрофесионално училище
industrial schoolтехникум
industrial sewageпромишлени отпадъчни води
industrial showпромишлена изложба
industrial specificationпромишлена спецификация
политех.industrial stoneтехнически диамант
политех.industrial suburbпромишлено предградие
политех.industrial televisionзатворена телевизионна система, промишлена телевизия
политех.industrial trackзаводски страничен коловоз
под.-тр.industrial truckкар
industrial useпромишлено приложение
политех.industrial utilityпромишлена полезност
industrial wasteпромишлени отпадъци
industrial waste waterпромишлена отпадъчна вода
industrial waterпромишлена вода
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
industrial woodдървесина за по-нататъшно обработване
политех.landscape designландшафтно проектиране
ик.light industrialлекопромишлен
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
ик.military industrialвоенноиндустриален
ик.military industrialвоеннопромишлен
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
non-industrialнепромишлен
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
авто.powered industrial carавтокар
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
стр.production and industrialпроизводствено-промишлен
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.revised designпреработен прект
политех.semi-industrialполупромишлен
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.tentative designпробна конструкция
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
добави значение или превод тук