design stress

  • Обща политехника
  • изчислително напрежение
199 допълнителни резултата:
политех.actual stressефективно напрежение
политех.actual stressсредно действително напрежение
политех.admissible stressдопустимо напрежение
политех.allowable stressдопустимо напрежение
политех.alternate stressзнакопроменливо напрежение
политех.alternating stressзнакопроменливо напрежение
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.amplitude of stressамплитуда на напреженията
политех.apparent stressусловно напрежение
политех.approved designутвърден проект
политех.arch stressдъгово напрежение
политех.architectural designархитектурен проект
политех.asymmetric reversed stressзнакопроменливо асиметрично напрежение
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.axial stressосово напрежение
политех.bearing stressнапрежение на смачкване
политех.belt stressнапрежение в ремък
политех.bending stressнапрежение при огъване
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blow stressнапрежение при удар
политех.bond stressнапрежение на сцепление
политех.braking stressнапрежение при задържане
политех.breaking stressкритично напрежение
политех.breathing stressпулсиращо напрежение
политех.buckling stressнапрежение при изкълчване
политех.built-in stressвътрешно напрежение
политех.bursting stressнапрежение на разрушаване
политех.casting stressвътрешно напрежение на отливка
политех.centrifugal stressнапрежение, предизвикано от действието на центробежни сили
политех.chemical stressнапрежение, предизвикано от химически въздействия
политех.chord stressнапрежение в пояса на ферма
елн.circuit designсхемотехника
политех.circumferential stressтангенционно нормално напрежение
политех.combined stressсложно напрежение
политех.complex stressсложно напрежение
политех.composite stressсложно напрежение
политех.compound stressсложно напрежение
политех.compressing stressнапрежение на натиск
политех.compression stressнапрежение при натиск
политех.compressive stressнапрежение при натиск
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.contraction stressнапрежение при натиск
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.creep stressнапрежение, което предизвиква
политех.creep stressграница на пълзене
политех.crippling stressкритично напрежение при изкълчване
политех.critical stressкритично напрежение
политех.crushing stressразрушаване при смачкване
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cyclic stressциклично напрежение
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dependable designнадеждна конструкция
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.dielectric stressмеханично напрежение в диелектрик поради потенциална разлика
политех.dielectric stressелектростатично напрежение
политех.direct stressнормално напрежение
политех.discontinuity stressнапрежение поради изменение на кривината на формата
политех.dynamic stressдинамично напрежение
политех.dynamical stressдинамично напрежение
политех.ecological designекологично планиране
политех.ecological stressекологичен стрес
политех.edge stressнапрежение по контур
политех.effective stressефективно напрежение
политех.elastic stressнапрежение, предизвикващо еластична деформация
политех.electric stressелектростатично напрежение
политех.electromagnetic stressелектромагнитно притегляне
политех.electrostatic stressелектростатично напрежение
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.erection stressнапрежение при сглобяване
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.failure stressразрушаващо напрежение
политех.fatigue stressнапрежение на умора
политех.fatigue stressнапрежение, предизвикано от умора
политех.fibre stressнапрежение във влакна
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flexural stressнапрежение при огъване
политех.flow stressнапрежение, предизвикващо пластична деформация
политех.fluctuating stressпулсиращо напрежение
политех.folding stressнапрежение при прегъване на 180°
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.forging stressвътрешно напрежение в изковка
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.gravity stressнапрежение, предизвикано от силата на тежестта
политех.hardening stressнапрежение при закаляване
политех.heat stressтоплинно напрежение
политех.horizontal stressхоризонтално напрежение
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.impact stressнапрежение при удар
политех.impact tensile stressнапрежение при ударно натоварване на опън
in terms of designконструктивно
политех.inch stressнапрежение на квадратен инч
политех.indirect stressсложно напрежение
политех.induced stressсложно напрежение
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.inherent stressначално напрежение
политех.initial stressначално напрежение
политех.initial stressсобствено напрежение
политех.internal stressвътрешно напрежение
политех.invariant of stressинварианта на напрегнато състояние
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.lateral stressнапрежение, нормално към оста на елемента
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limit stressгранично напрежение
политех.limiting maximum stressгорно гранично напрежение от цикъл на напрежения
политех.limiting minimum stressдолно гранично напрежение от цикъл на напрежения
добави значение или превод тук