electric grade sheet

  • Обща политехника
  • електротехническа стоманена ламарина
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.acousto-electricелектроакустичен
политех.adverse gradeобратен наклон
мин.air sheetвъздушна завеса
политех.all-electricизцяло електрифициран
политех.all-electric setуредба със захранване от електрическа мрежа
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.anemo-electric generatorветроелектрически генератор
политех.annunciator electric clockчасовник за подаване на сигнали към номератор
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
политех.asphalt sheetбитумиран картон
фин.balance sheetбалансов отчет
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
геод.base sheetполеви оригинал
политех.bitumen sheetбитуминиран картон
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.calendered sheetкаландриран лист
политех.cap sheetпокривен картон
политех.cast sheetлято фолио
политех.characteristic sheetтаблица с условни знаци
политех.checkered sheetрифелова ламарина
пласт.cigarette-proof sheetогнеустойчива плоча
политех.code sheetбланка за кодиране
геод.compilation sheetполеви оригинал
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
политех.controlled electric clockчасовник без собствен двигателен механизъм
политех.copper sheetмедно фолио
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
политех.corrugated sheetгофриран листов материал
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
cover sheetтитулен лист
cover sheetчелен лист
политех.cover sheetобшивен лист
политех.crystal electric clockкварцов часовник
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
политех.decorative sheetдекоративен лист
политех.delay-electric chimney capелектродетонатор със закъснително действие
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.diesel-electric busавтобус с дизелов двигател и електрическо предаване
политех.diesel-electric driveдизел-електрическо задвижване
политех.diesel-electric engineдизел-електрически локомотив
политех.diesel-electric locomotiveдизел-електрически локомотив
double sheetдвулистов
double-sheetдвулистов
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
ел.dynamo sheetдинамоламарина
политех.dynamo sheetтрансформаторна ламарина
политех.easy gradeслаб наклон
electricелектрически
electricпоразителен, възбуждащ, напрегнат, наелектризиран
ак.electric acousticsелектроакустика
политех.electric actuatorелектрическо задвижване
политех.electric amalgamамалгама за електрически машини с триене
политех.electric angleелектричен ъгъл
политех.electric arcдъгово изпразване
политех.electric arcелектрическа дъга
мет.electric arc furnaceелектродъгова пещ
политех.electric arc weldingелектродъгово заваряване
тех.electric aspiratorелектроаспиратор
политех.electric baking ovenелектрическа фурна
политех.electric balanceелектрическа везна
политех.electric batteryелектрическа батерия
политех.electric beaconелектрически светлинен фар
политех.electric blanketелектрическо одеяло
политех.electric blastелектрическо взривяване
политех.electric blasting capелектродетонатор
политех.electric boiling plateелектронагревателна плоча
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.electric brakingелектрическо спиране
ел.electric cabinetелектрошкаф
политех.electric capелектродетонатор
политех.electric capacityелектрически капацитет
авто.electric carелектромобил
политех.electric carелектрокар
политех.electric chargeелектрически заряд
политех.electric circuitелектрическа схема, електрически кръг
политех.electric circuitелектрическа верига
политех.electric clockелектрически часовник
политех.electric clutchелектромагнитен съединител
ен.electric companyелектродружество
политех.electric conductivityелектрическа проводимост
ел.electric controlелектроуправление
политех.electric cooking ovenелектрическа готварска печка
геол.electric coringкаротаж
жп.electric coupler socketгнездо на междувагонен електрически съединител
политех.electric couplingелектрическа връзка
стр.electric curingелектрозагряване
политех.electric currentелектрически ток
тех.electric cylinderелектроцилиндър
политех.electric deep fryerелектрическа тенджера
политех.electric deflectionелектрическо отронение
ел.electric designerелектропроектант
тех.electric detonatorелектродетонатор
политех.electric dipoleелектрически дипол
политех.electric dischargeелектрическо изпразване
политех.electric displacementелектрическо разместване
ел.electric distribution boardелектротабло
ел.electric distribution panelелектротабло
ам.electric door locksзаключване
политех.electric doubletдипол, възникнал под влиянието на електрическо поле
политех.electric drillелектрическа пробивна машина
тех.electric driveелектропривод
тех.electric driveелектрозадвижващ
тех.electric driveелектрозадвижване
политех.electric driveелектрическо задвижване
политех.electric dynamometerелектрическа динамометрична спирачка
тех.electric ejectorелектроаспиратор
политех.electric elasticityелектрическа еластичност
политех.electric elevatorелектрически асансьор
electric energyелектроенергиен
ен.electric energy consumerелектропотребител
ен.electric energy consumptionелектропотребление
electric energy generatingелектрогенериращ
ел.electric equipmentелектросъоръжаване
геоф.electric explorationелектропроучване
политех.electric eyeфотоелемент
ел.electric facilitiyелектросъоръжение
жив.electric fenceелектропастир
политех.electric fieldелектрическо поле
политех.electric firingелектрическо взривяване
политех.electric fluxелектрически поток
политех.electric forceнапрегнатост на електрическо поле
политех.electric forceсила на електрическо взаимодействие
политех.electric fryerелектрически тиган
политех.electric furnaceелектрическа пещ
мет.electric furnace steelелектростомана
тех.electric fuseелектродетонатор
политех.electric fuse headелектродетонатор
ел.electric generatorелектрогенератор
политех.electric generatorелектрически генератор
муз.electric guitarелектричка
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
electric heatingелектронагревателен
политех.electric heatingелектрическо отопление
политех.electric heatingелектрическо нагряване
политех.electric hoistелектрически подемник
политех.electric horsepowerелектрически еквивалент на една механична конска сила
ел.electric houseелектрокъща
политех.electric hysteresisелектрически хистерезис
политех.electric ignitionелектрйческо запалване
политех.electric inductionелектрическа индукция
политех.electric industrial truckелектрокар
ел.electric installationелектромонтажен
ел.electric insulationелектроизолационен
ел.electric insulationелектроизолация
политех.electric intensityинтензивност на електрическо поле
политех.electric interlockелектрическа блокировка
политех.electric interlockingелектрическа централизация
политех.electric ironелектрическа ютия
ел.electric laboratoryелектролабораторен
политех.electric lengthелектрическа дължина
политех.electric lensелектростатична леща
политех.electric liftелектрически асансьор
ел.electric lightелектроосветление
политех.electric lightелектрическо осветление
политех.electric lightелектрическа светлина
ел.electric lightingелектроосветителен
ел.electric lightingелектроосветление
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric loadingелектрическо натоварване
политех.electric locomotiveелектрически локомотив
геол.electric loggingелектрокаротаж
политех.electric loggingелектрически каротаж
политех.electric machineелектрическа машина
политех.electric machineryелектросъоръжение
политех.electric massколичество електричество
мет.electric meltingстопяване в електрическа пещ
electric meterелектромер
политех.electric meterелектрометър
политех.electric meterгалванометър
политех.electric modelелектрически модел
политех.electric momentелектрическш момент
тех.electric motorелектромотор
политех.electric motorелектродвигател
политех.electric netелектрическа мрежа
политех.electric networkелектрическа мрежа
политех.electric networkчетириполюсник
политех.electric noiseелектрически смущения
политех.electric operatorелектрически серводвигател
политех.electric operatorелектрически изпълнителен механизъм
ел.electric outletелектроконтактен
политех.electric padелектрическа нагревателна възглавница
политех.electric phenomenaелектрически явления
политех.electric plateелектронагревателна плоча
политех.electric potentialелектрически потенциал
хим.electric potentialелектропотенциал
electric powerелектроенергиен
политех.electric powerелектрическа мощност
добави значение или превод тук