design standard

  • Обща политехника
  • проектно-конструкторски стандарт
199 допълнителни резултата:
политех.abc standardединен стандарт
политех.aeronautical standardавиационен стандарт
политех.aerospace standardстандарт за авиационно-космическа техника
политех.all-union standardобщосъюзен стандарт
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.american standard threadамериканска резба
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.atomic frequency standardатомен еталон за честота
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.bearing standardлагерна стойка
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.british standard threadбританска резба
политех.calibrate against standardпроверявам по стандартен образец
елн.circuit designсхемотехника
политех.colour standardцветови еталон
политех.commercial standardтърговски стандарт
политех.company standardзаводска нормала
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conformance to standardсъответствие на стандарт
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.derived standardпроизводствен еталон
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
dimension-type standard sizeтипоразмер
политех.double-standard frameдвукрака стойка
политех.ecological designекологично планиране
ecological standardекостандарт
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.english standard threadцолова резба
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
environmental standardекостандарт
политех.estimate standard deviationсредноквадратично отклонение
European standardевростандарт
политех.existing designсъществуваща конструкция
хим.external standardвъншен стандарт
политех.federal standardфедерален стандарт
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.forked standardвилкообразна рама
политех.frequency standardчестотен еталон
политех.functional designфункционално проектиране
политех.fundamental standardосновен еталон
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.industry standardотраслов стандарт
хим.internal standardвътрешен стандарт
политех.international standard threadметрична резба със симетричен триъгълен профил
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.lateral standardстранична стойка
политех.length standardеталон за дължина
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.loose standardлека норма
политех.machine designконструкция на машина
политех.magnetic standardмагнитен еталон
политех.mandatory standardзадължителен стандарт
политех.metric standardметричен стандарт
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.national standardнационален стандарт
политех.non-standardнестандартен
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.off-standard productнестандартно изделие
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.performance standardнорма за изработка
политех.pipe standardнормален размер на тръби
политех.pollution standardдопустима норма на замърсяване
practical standardтехническа норма
pre-designпредпроектен
политех.primary standardпървичен еталон
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.production standardнорма за изработка
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rack profile standardстандартен изходен профил на зъбонарязващ гребен
политех.radioactive standardеталон за радиоактивност
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.reference standardобразец, измервателна единица
политех.reference standardеталон
политех.revised designпреработен прект
политех.scientific standardнаучно ниво
политех.secondary standardвторичен еталон
standardмерило, критерий, норма, стандарт, мостра, образец, равнище, ниво, уровен
standardправа тръба (водосточна, за газ)
standardщандарт
standardкондиция
standardеталон
standardобщоприет, установен, стандартен, типов, нормален, обикновен
standardстълб, подпора, подставка, стойка
ост.standardкатегоризиране по ниво в първоначално училище
бот.standardвътрешно венчелистче на перуника
standardобразцов, класически, общопризнат за най-добър (за книга, справочник и пр.)
standardвисокостеблено растение (особ. роза, овощно дръвче)
standardзнаме (и прен.), флаг
политех.standard airвъздух при стандартни условия
ядр.standard air ionization chamberнормална йонизационна камера
ел.standard ammeterстандартен амперметър
политех.standard brassстандартен месинг
политех.standard buretстандартизирана бюрета
политех.standard buretteстандартизирана бюрета
добави значение или превод тук