design data

  • Обща политехника
  • проектни данни
199 допълнителни резултата:
политех.accumulation of dataнатрупване на данни
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.air dataаеронавигационни данни
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.analogue-data recorderрегистратор на аналогови данни
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.attribute dataданни за качеството на обработката
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.ballistic dataбалистични координати
политех.basic dataизходни данни
политех.basic dataосновни данни
политех.bearing dataданни за засичане
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.block of dataсъвкупност от данни
политех.bring up to dataмодернизирам
изч.cataloged data setкаталогизиран набор от данни
политех.characteristic dataтехническа характеристика
елн.circuit designсхемотехника
политех.comprehensive dataизчерпателни данни
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
изч.computer data mediumмашинен носител на данни
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.computerized dataданни получени с помощта на компютър
изч.concatenated data setsсъставен файл
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.consistence of dataнепротиворечивост на данни
политех.course dataданни за курса
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
инф.dataданнов
политех.data acquisitionполучаване на данни
политех.data arrayмасив от данни
изч.data attributeатрибут на данни
политех.data bankбанка от данни
изч.data busинформационна шина
изч.data carrierносител на данни
политех.data chartтаблица с данни
политех.data comparatorсрок за сравнение на данни
изч.data compressionсгъстяване на информация
политех.data conversionпреобразуване на данни
политех.data delimiterразграничител на данни
политех.data deteriorationостаряване на данни
политех.data exchangeобмен на данни
изч.data fieldинформационно поле
изч.data flowпоток на данни
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
изч.data formatформат на данни
изч.data generatorгенератор на данни
изч.data handlingобработване на данни
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
изч.data hierarchyйерархия от данни
политех.data inputвъвеждане на данни
политех.data loggerуред за автоматично регистриране
политех.data loggingрегистриране на данни
изч.data managementуправление на данни
изч.data mediumносител на данни
изч.data nameиме на данни
политех.data organizationорганизация на данни
изч.data overrunзагуба на данни
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.data preparationподготовка на данни
политех.data processingобработка на данни
изч.data processing machineмашина за обработване на данни
изч.data processing rateскорост на обработване на данни
политех.data processorпроцесор на данни
изч.data propagationразпространение на данни
политех.data protectionзащита на данни
изч.data rateскорост на предаване на данни
изч.data recordзапис на данни
изч.data reductionуплътняване на данни
политех.data retrievalвъзстановяване на данни
политех.data retrievalтърсеене на данни
политех.data scatteringразсейване на данни
изч.data selectionорганизация на данни
политех.data setустройство за предаване на данни
политех.data setмножество от данни
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
изч.data sinkприемане на данни
политех.data sinkприемник на данни
политех.data sourceизточник на данни
политех.data specificationспецификация
политех.data structureструктура на данни
политех.data symbolинформационен символ
изч.data transceiverустройство за приемане и предаване на данни
политех.data transducerпреобразувател на данни
политех.data transferпредаване на информация
политех.data transformationпреобразуване на данни
политех.data transmissionпредаване на данни
политех.data transmission channelканал за предаване на данни
изч.data transmitterпредавател на данни
изч.data windingинформационна намотка
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing centreцентър за обработка на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.descriptive dataлегенда
политех.descriptive dataпояснителни надписи
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.discard dataизключвам данни
политех.ecological designекологично планиране
изч.electronic data processingелектронна обработка на данни
политех.empiric dataемпирични данни
политех.empirical dataемпирични данни
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering dataтехнически данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.experimental dataопитни данни
политех.field-test dataданни за изпитвания при експлоатационни условия
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
добави значение или превод тук