field-tested design

  • Обща политехника
  • конструкция, изпитана в условия на експлоатация
200 допълнителни резултата:
политех.accelerating fieldускоряващо поле
политех.acoustic fieldакустично поле
политех.affine fieldафинно поле
политех.alternating fieldпроменливо поде
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.amyriotic fieldквантово поле, включващо състоянието на вакуума
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antihunt fieldпротивоколебателна намотка
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.atomic fieldатомно поле
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
bio fieldбиополе
bio-fieldбиополе
политех.bipolar fieldдвуполюсен индуктор
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.brick fieldтухларна
политех.brick fieldтухларница
ик.business fieldбизнесобласт
изч.card fieldперфокартно поле
политех.central-field covalencyковалентност на централно поле
елн.circuit designсхемотехника
политех.circular fieldвъртящо се магнитно поле
политех.circutal fieldвихрово поле
геол.coal fieldвъглищен басейн
политех.compensating fieldполе на компенсационната намотка
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.constant fieldстационарно поле
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
corn-fieldнива
политех.cross-field tubeелектронна лампа с кръстосани полета
политех.crossed-field amplifierусилвател с кръстосани полета
политех.crystal fieldкристално поле
политех.crystal field stabilization energyенергия на стабилизация в кристалното поле
политех.crystal-field theoryтеория на кристалното поле
политех.cubic fieldкубично поле
тлв.curvature of the image fieldкривина на полето на изображение
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cyclical fieldвихрово поле
политех.dark-field illuminationосветително устройство за тъмно поле
изч.data fieldинформационно поле
политех.decelerating fieldзабавящо поле
политех.deflection fieldотклоняващо поле
политех.demagnetizing fieldразмагнитващо поле
политех.dependable designнадеждна конструкция
кино.depth of fieldдъбочина на рязкост
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-current fieldполе на постоянен ток
ядр.dose fieldполе на дозите
политех.dual-field motorелектродвигател с две възбудутелни намотки
политех.ecological designекологично планиране
политех.electric fieldелектрическо поле
политех.electric-field strengthнапрегнатост на електрическо поле
политех.electromagnetic fieldелектромагнитно поле
политех.electrostatic fieldелектростатично поле
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.equivalent field luminanceеквивалентна яркост на полето на зрение
политех.excited-field loudspeakerелектродинамичен високоговорител с външно възбуждане
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.extranuclear fieldизвънядрено поле
fieldполе, обсег
fieldполски, полеви, на терена, по места
fieldимпровизирам отговор/решение
fieldбойно поле, полесражение (и FIELD of battle), театър на военни действия, сражение, битка
fieldполигонен
fieldголямо пространство
fieldполе, поприще, сфера (на действие), област, клон, специалност
fieldполе, нива, ливада
сп.fieldхващам топката и я връщам (при крикет и пр.)
сп.fieldразпределям играчите, излизам с (отбор)
сп.fieldигрище, терен, спортна площадка, писта (за конни състезания), всички участници в състезание, всички коне/ловци, участвуващи в състезание/лов
елн.fieldвъзбуждение
минер.fieldполе, находище, басейн, мина
ел.fieldиндуктор
тлв.fieldполукадър
воен.fieldбойно поле
fieldфон, поле (на картина, монета и пр.)
соц.fieldтеренен
политех.field aberrationизкривяване на полето на изображение
политех.field amplifierусилвател на тока за подмагнитване
политех.field applicationексплоатация
политех.field assemblyмонтаж в процес на експлоатация
политех.field assemblyсглобяване на машина на мястото на инсталиране
политех.field bobbinбобина на възбудителна намотка
политех.field boltмонтажен болт
геод.field bookкарнет
политех.field bookдневник за отчитане на експлоатация
политех.field calibrationкалиброване при работни условия
тех.field changeдоработка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field conditionsусловия за експлоатация
политех.field conditionsполеви условия
политех.field conductorполеви кабел
политех.field controlрегулиране на възбуждане
политех.field currentток на възбуждане
политех.field currentвъзбудителен ток
политех.field dischargeгасене на поле
политех.field dischargeсъединяване накъсо на възбудителната намотка
политех.field distortionизкривяване на полето
политех.field distributionразпределение на поле
политех.field ditchполски отводнителен канал
ел.field diversionшунтиране на възбудителна намотка
политех.field electromagnetиндуктор
политех.field emissionsавтоелектронна емисия
политех.field engineтрактор
политех.field engineпреносим двигател
политех.field evaluationоценка в условията на експлоатация
политех.field experimentексперимент в условия на експлоатация
политех.field forceсила на поле
политех.field forceнапрегнатост на поле
политех.field forcingфорсиране на поле
добави значение или превод тук