design change

  • Обща политехника
  • изменение на конструкция
199 допълнителни резултата:
политех.abrupt changeрязко изменение
тех.air changeвъздухообмен
хим.allotropic changeалотропно превръщане
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
changeборса (и 'Change)
changeпроменям се, мутирам (за глас)
changeсменяне на дрехи/бельо (и на легло), дрехи за преобличане
changeменя, сменям, разменям
changeразличии начини на биене на камбани
changeизменение, промяна
changeменя (се), изменям (се), променям (се)
changeпроменям се от прилив към отлив и обратно
changeсменям, променям
changeостатък, ресто, дребни пари
changeсмяна, промяна, замяна
changeсменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр
changeпреминавам от една фаза в друга (за луна и пр.)
changeсмяна на фазите на луната, особ. новолуние
changeразменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to CHANGE a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис
политех.change gearсменно зъбно колело
политех.change gear caseкутия за сменни зъбни колела
политех.change of gradientсмяна на наклона на път
политех.change of sizeизменение на геометрични размери
политех.change of speedпромяна на скоростта
политех.change of stateфазов преход
политех.change of stateизменение на състоянието
политех.change of strokeпромяна на хода на бутало
политех.change of variableсмяна на променлива
политех.change of variableсубституция
политех.change overпренастройване
политех.change overпревключвам
политех.change overпренастройвам
политех.change pulleyсменяема шайба
политех.change pulleyсменяемо колело
политех.change wheelсменяемо зъбно колело
политех.change-gear bracketлира на струг
политех.change-gear leverлост за превключване на скорости
политех.change-gear quadrantконзола за сменни зъбни колела
политех.change-gear quadrantлира на металорежеща машина
политех.change-gear trainлира със сменяеми зъбни колела
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.change-over gearпредавателна кутия
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-over mechanismпревключващ механизъм
политех.change-over speed gearпредавателна кутия
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.change-speed gearboxпредавателна кутия
политех.change-speed leverлост за превключване на скорости
рад.change-tune switchпревключвател на вълнов обхват
политех.change-wheel driveзадвижване със сменни зъбни колела
политех.chemical changeхимична реакция
политех.chemical changeхимично изменение
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conjugate phase-change constantфазова константа на свързани импеданси
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dashboard gear changeпревключване на предавките чрез лост
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.dimensional changeизменение на размери
политех.diurnal changeденонощно изменение
политех.diurnal changeденонощен ход
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering change approvalутвърждаване на изменение на конструкция
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed-change leverлост за превключване на подаване
тех.field changeдоработка
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.frequency changeизменение на честотата
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.gate changeизбирателно превключване на предавки
политех.gear changeпревключване на зъбна предавка
glass designстъклодизайн
политех.grade changeизменение на наклон
политех.gradual changeпостепенно изменение
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.irreversible changeнеобратимо изменение
политех.iterative phase-change constantсьобщ
политех.iterative phase-change constantповторна фазова константа
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.load changeизменение на натоварването
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
онк.malignant changeмалигнизация
политех.meter change-over clockчасовник с превключвател за електромери
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
добави значение или превод тук