glass design

  • стъклодизайн
199 допълнителни резултата:
политех.abrased glassпрозоречно цветно стъкло, част от което е шлифовано за създаване на блик
политех.alkali glassалкално стъкло
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.amber-glassжълтооранжево стъкло
политех.antimony glassстъкловиден двуантимонов триокис
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.arsenic glassстъкловиден двуарсенов триокис
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.barium glassбариево стъкло
политех.beaded glassгранулирано стъкло
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blown glassиздувно стъкло
политех.borax glassбораксово стъкло
политех.boron-silicate glassборосиликатно стъкло
политех.bottle glassбутилково стъкло
политех.cast glassлято стъкло
ceramized glassстъклокерамика
политех.chemical glassстъкло за лабораторни съдове
елн.circuit designсхемотехника
cladding glassостъкление
политех.clock glassстъкло за часовници
политех.clouded glassматово стъкло
политех.compound glassмногослойно стъкло
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.cover glassпредпазно стъкло
политех.crown glassоптично стъкло
политех.crown glassкронглас
политех.cryolite glassматово криолитово стъкло
crystal glassбилюр
политех.crystal glassкристално стъкло
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.depolished glassматирано стъкло
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
стр.double glassстъклопакет
стр.double-glass paneстъклопакет
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.feed glassконтролно стъкло за ниво
политех.fiber glassстъклена нишка
политех.fiber glassстъклено влакно
пласт.fiber glassфибростъкло
политех.fibre glassстъклена нишка
политех.fibre glassстъклено влакно
пласт.fibre glassфибростъкло
тех.fibre-glass plasticстъклотекстолит
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.figured glassфигурно стъкло
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flint glassфлинтово стъкло
политех.flint glassфлинтглас
политех.fluted glassрифеловано стъкло
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fritted glassфритовано стъкло
политех.frosted glassграпаво стъкло
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.gauge glassводомерно стъкло
glassправя (очите) да се изцъклят, изцъклям се (за очи)
glassбарометър
glassотразявам, отражавам, виждам отразен
glassогледало
glassоптическа леща, окуляр, микроскоп
glassстъклена чаша, чаша (съдържанието)
glassслагам стъкла на, слагам под/в стъкло, остъклявам
glassочила
glassпясъчен часовник
glassстъклария, стъкларски изделия
glassгледам/търся с далекоглед
glassбинокъл, далекоглед
glassстъкло
glassстъклен, стъкларски
glassоранжерия, оранжерии
glassстъкло (на прозорец, часовник и пр.), стъклен похлупак
glass coverостъкление
glass fabricстъклотъкан
тех.glass fabricстъклофибър
тех.glass fiberстъклофибърен
тех.glass fiberстъкловлакнест
тех.glass fiberстъкловлакно
тех.glass fiberстъклофазерен
пласт.glass fiber reinforcedстъклонапълнен
тех.glass fibreстъклофазерен
тех.glass fibreстъклофибърен
тех.glass fibreстъкловлакнест
тех.glass fibreстъкловлакно
glass fibre blanketстъкломат
тех.glass fibre laminateстъклотекстолит
glass fibre matстъкломат
тех.glass fibre plasticстъклотекстолит
пласт.glass fibre reinforcedстъклонапълнен
glass processingстъклообработване
glass processingстъклообработка
glass windowsостъкление
политех.glass-block masonryзидария от стъклени блокове
тех.glass-cloth laminateстъклотекстолит
тех.glass-cloth-base laminateстъклотекстолит
тех.glass-cloth-base laminateстъклотекстолитов
тех.glass-fiberстъкловлакнест
политех.glass-fiber fabricстъклотъкан
политех.glass-fiber insulationизолационен материал от стъклени влакна
политех.glass-fiber matмата от стъклени влакна
политех.glass-fiber matteмата от стъклени влакна
тех.glass-fibreстъкловлакнест
тех.glass-fibre plasticстъклотекстолит
политех.glass-fibre reinforced plasticsстъклопласти
политех.glass-frontedостъклен отпред
политех.glass-hard steelстомана с висока твърдост
политех.glass-hardenedзакален до висока твърдост
политех.glass-houseоранжерия
glass-likeстъклообразен
добави значение или превод тук