concrete design

  • Обща политехника
  • проектиране на състава на бетонна смес
199 допълнителни резултата:
политех.acid-resisting concreteкиселоустойчив бетон
стр.aerated concreteгазобетон
стр.aerated concreteгазобетонен
политех.age of concreteвъзраст на бетон
политех.agglomerate-foam concreteпенобетон с дребен запълнител
политех.air-entrained concreteбетон с всмукан в него въздух
политех.air-entraining concreteбетон с добавки, вкарващи въздух
политех.air-placed concreteторкретбетон
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.arched concrete damдъгова бетонна язовирна стена
политех.architectural concreteархитектурен бетон
политех.architectural designархитектурен проект
стр.armoured concreteстоманобетон
стр.asphalt concreteасфалтобетонен
стр.asphalt concreteасфалтобетонов
политех.asphaltic concreteасфалтов бетон
стр.asphaltic concreteасфалтобетонен
стр.asphaltic concreteасфалтобетонов
политех.asphaltic concrete mixerсмесител за приготвяне на асфалтобетон
политех.asphaltic concrete roadасфалтобетонен път
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
стр.autoclaved aerated concreteгазобетон
стр.autoclaved aerated concreteгазобетонен
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.ballast concreteбетон с трошен камък
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
стр.bituminous concreteасфалтобетонен
стр.bituminous concreteасфалтобетонов
политех.bituminous-concrete pavementасфалтобетонно пътно покритие
политех.breeze concreteсгурбетон
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.broken concreteбетонни отломъци
политех.buried concreteбетон, покрит с пръст
политех.cast concreteизлят бетон
политех.cast-in-place concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cast-in-situ concrete pileизлят на място бетонен пилот
политех.cellular concreteшуплест бетон
политех.cellular concreteпенобетон
стр.cellular concreteгазобетон
стр.cellular concreteгазобетонен
политех.cement concreteциментов бетон
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.central-mixed concreteбетон, приготвен в централна база
ceramsite concreteкерамзитобетон
ceramsite concreteкерамзитобетонен
ceramsite concreteкерамзитобетонов
политех.chuted concreteтечен бетон
политех.cinder concreteсауробетон
елн.circuit designсхемотехника
claydite concreteкерамзитобетон
claydite concreteкерамзитобетонен
claydite concreteкерамзитобетонов
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
concreteбетонирам
concreteконкретен, определен, действителен, реален
concreteслепвам (се), сраствам, сгъстявам (се), втвърдявам (се), смесвам (се)
concreteбетонен
concreteбетон
политех.concreteбетонен блок
политех.concreteтвърд разтвор
стр.concreteбетоновоз
стр.concreteзабетонирам
стр.concreteвбетонирам
стр.concreteзамонолитвам
стр.concreteбетонов
политех.concrete archбетонен свод
политех.concrete beamбетонна греда
политех.concrete bottomбетонна основа
политех.concrete breakerбетоноразбивач
политех.concrete brickбетонна тухла
стр.concrete carrierбетоновоз
политех.concrete ceilingмеждуетажна плоча
политех.concrete coatingбетонно покритие
политех.concrete collarбетонен пръстен
политех.concrete columnбетонна колона
политех.concrete coverзащитен бетонен пласт
политех.concrete cradleбетонно гнездо
политех.concrete curingпрестояване на бетон
политех.concrete damбетонна язовирна стена
политех.concrete disintegrationсортиране на бетонна смес
политех.concrete encasementбетонно покритие
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.concrete floorбетонен под
политех.concrete footingбетонна стъпка
политех.concrete formкофраж за направа на бетонни съоръжения
политех.concrete frameбетонен скелет
политех.concrete gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
стр.concrete haulerбетоновоз
политех.concrete jacketбетонна черупка
политех.concrete layerбетрнен слой
политех.concrete liningбетонен крепеж
политех.concrete liningбетонна облицовка
стр.concrete lorryбетоновоз
политех.concrete masonryзидария от бетонни блокове
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.concrete mixбетонна смес
политех.concrete mixсъстав на бетона
политех.concrete mixerбетонобъркачка
политех.concrete moist roomвлажна камера за съхранение на бетон
политех.concrete pavementбетонна пътна настилка
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete pillarбетонен пилот, бетонна колона
политех.concrete pillarбетонен стълб
стр.concrete pipelineбетонопровод
политех.concrete pitбетонов кладенец
стр.concrete placerбетонополагач
стр.concrete plantбетонозавод
политех.concrete poleстоманобетонен стълб
политех.concrete propстоманобетонна подпора
политех.concrete pumpбетонна помпа
стр.concrete pumpбетонпомпа
политех.concrete roadпът с бетонна настилка
политех.concrete saddleбетонна опора
политех.concrete sandпясък за бетон
политех.concrete settingвтвърдяване на бетон
политех.concrete sewerбетонен канализационен колектор
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
ядр.concrete shieldбетонна защита
политех.concrete shrinkageсъсъхване на бетон
политех.concrete skeletonстоманобетонен скелет
политех.concrete skipбункер за бетон
политех.concrete slabбетонна плоча
стр.concrete solidificationзабетониране
стр.concrete sprayerустройство за торкретиране
стр.concrete truckбетоновоз
политех.concrete vibratorвибратор за уплътняване на бетон
политех.concrete workполагане на бетон
политех.concrete workбетонови работи
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
политех.concrete-bound pavementциментирана чакълена пътна настилка
политех.concrete-face rockfill damкаменонасипна язовирна стена с бетонен екран
стр.concrete-layingбетонополагащ
мин.concrete-linedзакрепен с бетон
политех.concrete-mixing machineбетонобъркачка
политех.concrete-placing skipбункер за бетон
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.de-aerated concreteвакуумбетон
политех.dense concreteгъст бетон
политех.dependable designнадеждна конструкция
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
добави значение или превод тук