circuit design

  • Електроника
  • схемотехника
199 допълнителни резултата:
рад.acceptor circuitпоследователен резонансен кръг
политех.adaptive circuitсамонастройваща се верига
политех.alert circuitверига за тревожна сигнализация
политех.alive circuitверига под напрежение
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.amplifying circuitусилвателна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analogue circuitаналогова схема
тлф.ancillary circuitспомагателна верига
политех.ancillary circuitслужебна верига
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna circuitантенна верига
политех.anticipator circuitкръг за изпреварване
политех.anticipator circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitкръг за изпреварване
политех.anticipatory circuitизпреварваща верига
политех.anticoincidence circuitсхема на антисъвпадение
политех.antihunt circuitзатихвателна верига
политех.antihunt circuitпротивотрептящ кръг
политех.antiresonance circuitрезонансен кръг
политех.aperiodic circuitапериодична верига
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.azimuth-sweep circuitсхема за азимутната развивка
политех.balanced circuitсиметрична верига
политех.balanced circuitуравновесена верига
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
политех.branch circuitразклонена верига
политех.branch circuitуспоредна верига, отклонение, шунт, групова верига
политех.bridge circuitмостова схема
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.broken circuitпрекъсната верига
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
изч.carry circuitсхема на пренос
политех.cascade circuitстъпална схема
политех.cascade circuitкаскадна схема
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.check circuitконтролен контур
политех.check circuitконтролна схема
circuitсъдебен окръг, участък, райой
circuitобиколка, окръжност
circuitрайон на методистката църква със свои пътуващи проповедници
circuitобиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
circuitобиколка, обиколен път, обикаляне
тех.circuitсхемотехнически
ел.circuitверига
мин.circuitобходна изработка
политех.circuitдвижа се по затворен контур
политех.circuitсхема, контур, кръгообращение, цикъл, циркулация, дължина на окръжност
политех.circuitциркулирам
circuitсерия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
circuitобединение на театри/кина и пр. под общо управление
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
ел.circuit breakerпрекъсвач
ел.circuit changerпревключвател
политех.circuit changerкомутатор
политех.circuit closerконтактор
политех.circuit closerпрекъсвач
политех.circuit continuityнепрекъснатост на електрическа верига
политех.circuit diagramсхема на свързване
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.circuit elementсхемен елемент
елн.circuit engineeringсхемотехника
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
обог.circuit guardкласифициращо устройство при затворен цикъл на смилане
политех.circuit impedanceимпеданс на верига
стр.circuit installerелектромонтажник
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
политех.circuit moduleсхемен блок
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.circuit noiseшум на верига
политех.circuit noiseлинеен шум
тлф.circuit noise meterпсофометър
тлф.circuit operating timeоперативно време
изч.circuit speedскорост на схема
елн.circuit technologyсхемотехника
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.circuit-closing apparatusапарат затварящ цикъла
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
тлв.clamper circuitфиксираща схема
политех.clamper circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлв.clamping circuitфиксираща схема
политех.clamping circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлф.clipper circuitфиксираща схема
политех.clipper circuitсхема на ограничител на амплитудата
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coincidence circuitсхема на съвпадения
политех.collector circuitконекторна верига
политех.completed circuitзатворена верига
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
политех.compound circuitсложна верига
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
тлф.conference circuitсвързване за конферентно предаване
политех.congruence circuitсхема на съвпадения
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
тлф.cord circuitшнурова верига
политех.cord circuitверига на двойка шнурове, дикорд
политех.cord-circuit cordшнурова верига
политех.corrective circuitкоригираща верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.critically-damped circuitкръг с критично затихване
обог.crushing circuitсхема на трошене
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current-responsive circuitреагираща верига
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
тлг.dash circuitверига за образуване на тирета
политех.degenerative circuitсхема с отрицателна обратна връзка
политех.delay circuitзакъснителна схема
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.derived circuitразклонена верига
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
добави значение или превод тук