design engineer

  • Обща политехника
  • инженер конструктор
199 допълнителни резултата:
ав.aeronautical engineerавиоинженер
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.assistant engineerтехник
политех.assistant engineerлаборант
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.audio control engineerзвукооператор
тех.audio engineerтонрежисьор, звукорежисьор
тех.audio engineerтонрежисьор
тех.audio engineerзвукорежисьор
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automobile engineerавтомобилен инженер
политех.automotive engineerавтомобилен инженер
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.building engineerстроителен инженер
политех.charge engineerдежурен инженер
политех.chief engineerглавен инженер
елн.circuit designсхемотехника
политех.civil engineerинженер-специалист по гражданско строителство
ам.combat engineerпионер
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.construction engineerинженер по строителството и монтажа
политех.consulting engineerинженер-консултант
политех.control engineerинженер по системи за управление
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.electrical engineerелектроинженер
елн.electronic engineerелектрончик
политех.electronic engineerинженер-електроник
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
engineerработя като инженер
engineerстроя, построявам, проектирам
engineerинженер
engineerинициатор, комбинатор
ав.engineerавиоинженер
engineerглася, нагласявам, устройвам, уреждам, организирам (хитро/умело) (заговор, сделка и пр.)
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
ав.flight engineerбординженер
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
graduate engineerдипломиран инженер
heat engineerтоплотехник
heating engineerинженер-топлотехник
heating engineerтоплотехник
политех.highway engineerинженер по пътно строителство
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
hydraulic engineerхидроинженер
хидр.hydraulic engineerхидростроител
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.installation engineerръководител на монтаж
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.licenced engineerдипломиран инженер
licensed engineerлицензиран инженер
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
с. с.livestock engineerзооинженер
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.maintenance engineerинженер по техническо обслужване
политех.managing engineerглавен инженер
политех.manufactoring engineerинженер-технолог
политех.marine engineerкорабен инженер
политех.marine engineerинженор-корабостроител
политех.mechanical engineerмашинен инженер
орг.mechatronics engineerмехатроник
политех.metallurgical engineerинженер-металург
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.operating engineerинженер по експлоатацията на машини
политех.package engineerконструктор, разработващ общата компоновка
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.patent engineerпатентен инженер
политех.plant engineerглавен механик на предприятие
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.product engineerинженер, проектиращ и изпитващ прототипи
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.production engineerинженер-технолог
политех.project engineerинженер, занимаващ се с планиране
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.quality-assurance engineerинженер, отговорен за качеството на продукцията
политех.quality-control engineerинженер по контрол на качеството
политех.radio engineerрадиоинженер
политех.railway engineerинженер-специалист по железопътен транспорт
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.reclamation engineerинженер-мелиоратор
политех.research engineerинженер, занимаващ се с научноизследователска работа
политех.revised designпреработен прект
политех.road engineerинженер-специалист по пътно строителство
политех.safety engineerинженер по безопасността
политех.service engineerинженер по техническото обслужване
жп.shift engineerдежурен машинист
политех.shift engineerинженер ръководител на смяна
политех.soil conservation engineerспециалист по опазване на почвите
муз.sound engineerтонрежисьорски
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
добави значение или превод тук