housing design

  • Обща политехника
  • проектиране на жилищни сгради
178 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.antenna housingзащитна обвивка на външна самолетна антена
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.bearing housingтяло на лагер
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.camshaft housingкартер на разпределителния вал
политех.camshaft-drive housingкартер на разпределителния вал
елн.circuit designсхемотехника
политех.closed topped housingзакрит корпус
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
designдизайнерство
designумисъл
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.fan housingкожух на вентилатор
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.gear housingкожух на предавателна кутия
политех.gland housingсалникова кутия
glass designстъклодизайн
housingразквартируване, подслоняване
housingгнездо, вдлъбнатина, ниша
housingквартира, жилище, подслон
housingжилищно строителство
тех.housingсвръзка
тех.housingкорпус, кутия, кожух, капак, футляр
тех.housingкартер (на двигател)
тех.housingхаузинг
политех.housingкорпус, тяло, стойка, скелет, рама, гнездо, ниша, разполагане
инф.housingколокиране
политех.housing areaжилищен район
стр.housing constructionсградостроене
политех.housing densityгъстота на застрояване
политех.housing developmentзастрояване на жилищни квартали
политех.housing elementкозжух
политех.housing estateжилищен комплекс
фин.housing loanжилищен кредит
политех.housing materialматериал, в който се пресоват метални детайли
политех.housing projectсторителен обект
политех.housing screwпритискащ винт
политех.housing standardsнорма за жилищно строителство
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
ядр.lead housingоловна защита
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.multifamily housingмногоквартирен дом
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.rear-axle housingкожух на задния мост
политех.revised designпреработен прект
политех.roll housingкорпус на валцова машина
политех.spiral housingспирален кожух
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.tentative designпробна конструкция
политех.transmission housingкартер на предавателна кутия
политех.transmitter housingмикрофонен кожух
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.volute housingспирален кожух
политех.water line designконструктивна водолиния
добави значение или превод тук