design current value

  • Обща политехника
  • конструктивен параметър
200 допълнителни резултата:
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absolute valueабсолютна стойност
политех.absorption currentабсорбционен ток
изч.accumulated valueкрайна стойност
хим.acetin valueацетилно число
хим.acid valueкиселинна стойност
хим.acid valueкиселинно число
политех.active currentактивен ток
мат.actual valueтекуща стойност
политех.actual valueдействителна стойност
политех.adjust to valueюстирам
политех.admissible valueдопустима стойност
политех.adopted actual valueприета стойност
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвъздушен поток
политех.air currentвъздушно течение
политех.air currentвентилационен поток
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
политех.allowed actual valueдопустима стойност
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
политех.alternative designвариант на конструкция
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
политех.antiknock actual valueоктаново число
политех.apparent actual valueфиктивна величина
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.ascending currentвъзходящо течение
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.back currentпротивотоков
политех.back currentтечение с обратна посока
политех.base currentбазов ток
политех.beam currentток в сноп
политех.best actual valueоптимално значение
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
физиол.blood currentкръвоток
политех.bottom currentдънно течение
мин.boundary actual valueбортово съдържание
политех.boundary actual valueгранична стойност
политех.boundary-value problemгранична задача
политех.branch currentотклонен ток
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
calculate the valueостойностявам
calculation of the valueостойностяване
политех.caloric boundary actual valueтоплотворност
calorific valueкалорийност
политех.calorific valueкалоричност
ен.calorific valueтоплотворност
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
политех.carrier currentносещ ток
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging currentток на зареждане
елн.circuit designсхемотехника
политех.circuital currentток, които протича във верига
политех.coded currentкодиран ток
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.coking boundary actual valueкоксово число
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.combustible valueвъзпламеняемост
политех.commercial valueтърговска стойност
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conduction currentток на проводимост
политех.conjugate currentток при спрягане
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
ел.continuous currentправ ток
ел.continuous currentпостоянен ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
политех.cost valueсебестойност
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
политех.counter currentпротивоструен
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.crest valueмаксимална стойност
политех.critical valueкритична стойност
политех.cupping valueкоефициент, характеризиращ изтегляемостта на листов материал
currentдействащ
currentтекущ, сегашен
currentход, течение (на мисли, събития)
currentв обръщение, установен, общоприет, на мода, моден
currentтечение, поток, струя
ел.currentток
политех.currentтечащ, сегашен, в обращение
политех.currentструя, ток
фин.current accountразплащателна сметка
политех.current amplificationусилване по ток
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.current attenuationтоково затихване
политех.current automaticallyрегулиране на тока
геол.current beddingдиагонално наслояване
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current checkтекущ контрол
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current coilтокова бобина
ел.current collectionтокоприемане
ел.current collectionтокоприемен
ел.current collectionтоковземане
ел.current collectionтокоснемане
ел.current collectionтокоотнемащ
ел.current collectionтокоотнемане
жп.current collectorпантограф
ел.current collectorтокоприемник
ел.current collectorтоковземател
ел.current collectorтокоприемен
ел.current collectorтокоотнемател
ел.current collectorтокоснемателен
ел.current collectorтокоснемател
политех.current controlтекущ контрол
политех.current converterпреобразувател на ток
политех.current converterинвертор
политех.current convertorинвертор
политех.current convertorпреобразувател на ток
политех.current conveyanceпреминаване на ток
политех.current costстойност в текущи цени
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.current densityплътност на ток
политех.current displacementизместване на тока
политех.current distributionразпределение на ток
ел.current distributorтокопровод
политех.current distributorтокова разпределителна линия
политех.current dividerделител на ток
политех.current drainразход на електрически ток
политех.current feedbackобратна връзка по ток
политех.current flowелектрически поток
политех.current fluctuationфлуктуация на тока
политех.current gainусилване по ток
политех.current generatorгенератор на ток
политех.current integratorтоков интегратор
политех.current intensityсила на тока
геол.current laminationдиагонално наслояване
политех.current limitationограничител на ток
ел.current loadтоков товар
хидр.current meterхидрометрично витло
политех.current meterамперметър
изч.current modeтоков принцип
политех.current momentмомент на тока
политех.current multiplicationусилване по ток
рад.current nodeтоков възел
политех.current noiseшум, породен от протичането на ток
политех.current of trafficпоток на движение
ел.current pickupтокоотнемане
политех.current probeтоков пробник
ел.current protectionтокова защита
политех.current pulseтоков импулс
ел.current ratioкоефициент на трансформация на тока
политех.current rectifierтокоизправител
ел.current regulatorстабилизатор
политех.current resonanceрезонанс на токове
политех.current reverserпревключвател на посоката на тока
ел.current rushтоков удар
политех.current sensitivityчувствителност по ток
ел.current sourceтокоизточник
ел.current stabilizationстабилизация на тока
политех.current stabilizerстабилизатор на ток
политех.current stockналичен складов запас
ел.current strengthсила на тока
политех.current strengthинтензивност на тока
ел.current supplyтокозахранващ
ел.current supplyтокозахранване
добави значение или превод тук