design flood hydrograph

  • Обща политехника
  • хидрограф на предполагаемите високи води
199 допълнителни резултата:
геол.above the flood plainнадзаливен
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ebb of floodнамаляване на прииждането на вода
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.flash floodприиждане на поройни води
floodнаводнение, потоп
floodнаводнение
floodобсипвам, заливам, трупам се
floodприлив
floodзаливаем
floodзаливам, наводнявам
floodпричинявам прииждане (на река), излизам от бреговете/коритото си, прииждам (за река)
геол.floodзаливен
политех.floodнаводнение, порой, прииждане на вода
политех.floodнаводнявам, пълня с вода, потапям
политех.floodвисока вълна
мед.floodимам силно маточно кръвотечение
инт.floodфлуд
политех.flood abatementзащита от наводнения
тех.flood controlводозащитен
хидр.flood controlрегулиране на оттока
политех.flood control reservoirводохранилище за регулиране на високи води
политех.flood estimationопределяне на максималния дебит на прииждаща вода
хидр.flood frequencyчестота на високита води
хидр.flood gateшибър
политех.flood gateсавак, врата
политех.flood hydrographхидрограф на високата вода
политех.flood landзаливна земя
политех.flood lubricationмазане чрез потапяне
политех.flood lubricationобилно мазане
политех.flood oilingмазане чрез разплискване
политех.flood oilingобилно мазане
геол.flood plainпойма
геол.flood plainзаливен
политех.flood protectionзащита от прииждащи води
политех.flood retentionзадържане на високи води във водохранилище
политех.flood routingрегулиране на течението на водата при пълноводие
политех.flood run-offобем на високата вълна
политех.flood tideприлив
политех.flood waterвисока вълна
политех.flood waterвисоки води
политех.flood waterводи от наводнение
политех.flood waterпоройна вода
политех.flood waveприиждаща вълна
политех.flood-control damязовирна стена за образуване на поройни води
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.flood-discharge estimateопределяне максималния дебит на прииждаща вода
хидр.flood-discharge outletдълбочинен водоизпускател
политех.flood-plainнаводнен район
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
геол.fossil flood plainнезаливаем
геол.fossil flood plainнезаливен
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.hydrographхидрограф
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.maximum flood levelфорсирано ниво на водохранилище
политех.maximum probable floodмаксимално вероятни високи води
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
геол.non-floodнезаливен
геол.non-flood plainнезаливаема тераса
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.peak floodвръх на високите води
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.revised designпреработен прект
политех.river hydrographречен хидрограф
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.tentative designпробна конструкция
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.unit floodелементарна висока вълна
добави значение или превод тук