design terminal

  • Обща политехника
  • конструкторски терминал
  • терминал за конструиране на изделия
198 допълнителни резултата:
политех.accessible terminalдостъпен извод
политех.accessible terminalдостъпна клема
политех.active four-terminal networkактивен четириполюсник
изч.active terminalактивен терминал
ел.air terminalмълниеприемник
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.antenna terminalклема за присъединяване на антена
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.asymetrical four-terminal networkнесиметричен четириполюсник
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.balanced two-terminal pair networkуравновесен четириполюсник
политех.battery terminalклеми на батерия
политех.battery-terminal clipклема на акумолатор
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
ел.connecting terminalсъединителна клема
ел.connecting terminal plateклеморед
изч.control terminalуправляващ терминал
тлф.cord terminalнакрайник на шнур
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
ел.earth terminalзаземяваща клема
ел.earthing terminalзаземител
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
съобщ.final terminalкрайна станция
политех.final terminal-stopping deviceавтоматично устройство за аварийно спиране наасансьор
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.four-pole terminalчетириполюсник
политех.four-terminal networkчетириполюсник
жп.freight terminalкрайна товарна гара
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
ел.grounding terminalзаземяваща клема
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.lattice four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
изч.main terminalцентрален терминал
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
ел.nine-terminalдеветклемен
политех.non-planar four-terminal networkнепланарен четириполюсник
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.o-sect ion four-terminal networkо-образен четириполюсюник
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
изч.on-line terminalнеавтономен терминал
ел.output terminalизводна клема
политех.packaged designкомпактна конструкция
изч.passive terminalпасивен терминал
политех.passsive four-terminal networkпасивен четириполюсник
политех.pi four-terminal networkп-образен четириполюсник
ел.pole terminalполюсен накрайник
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
изч.remote terminalотдалечен терминал
политех.revised designпреработен прект
ел.screw terminalизвод с винт
политех.spade terminalнакрайник за многожилен кабел
политех.spark-plug terminalнакрайник на кабел за запална свещ
изч.special-purpose terminalспециализиран терминал
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.symmetrical two-terminal pair networkсиметричен четириполюсник
политех.t-section four-terminal networkт-образен четириполюсник
политех.tentative designпробна конструкция
terminalустройство за установяване на връзка с компютър и други сьобщителни системи
terminalсрочен
terminalтерминален
terminalизвършван/повтарящ се периодически
terminalразположен/намиращ се накрая, краен, пограничен
terminalсеместриален, сесиен
terminalнамиращ се в последен/неизлечим стадий
terminalзавършък, край, крайна сричка/буква/дума
terminalпоследен, заключителен, завършващ
terminalсеместриален/срочен изпит
елн.terminalклема, извод, изводен изолатор, входно съединение, входен изолатор
арх.terminalукраса на края на колона и пр
ел.terminalклема
ел.terminalклемен
ел.terminalизводен
добави значение или превод тук