design engineering

  • Обща политехника
  • комплексно проектиране и конструиране
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic engineeringтехническа акустика
политех.acoustic engineeringзвукотехника
политех.agricultural engineeringагротехника
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.audio engineeringтехническа акустика
политех.audio engineeringзвукотехника
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automobile engineeringавтомобилна техника
политех.automotive engineeringавтомобилна техника
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.biological engineeringбиотехника
политех.building engineeringстроително инженерство
политех.chemical engineeringхимична технология
елн.circuit designсхемотехника
елн.circuit engineeringсхемотехника
политех.civil engineeringгражданско строителство
политех.combustion engineeringгоривна техника
политех.computer engineeringкомпютърна техника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.computer-aided engineeringкомпютризирано проектиране и управление на производството
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.constructional engineeringинженерно проектиране
политех.constuction engineeringстроителна техника
политех.corrosion engineeringкорозионна техника
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.earthquake engineeringсеизмично инженерство
политех.ecological designекологично планиране
политех.ecological engineeringекологична техника
electric power engineeringелектроенергиен
electric power engineeringелектроенергетика
политех.electrical engineeringелектротехника
политех.electronic engineeringелектроника
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
engineeringмашинации, маневри, (хитро/умело) уреждане/организиране
engineeringтехника
engineeringинженерство, техника, машиностроене
тех.engineeringинженерингов
тех.engineeringинженеринг
политех.engineeringтехнически
политех.engineeringинженерен, машиностроителен
ак.engineering acousticsелектроакустика
политех.engineering acousticsинженерна акустика
политех.engineering activityинженерна дейноста
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
политех.engineering approximationприблизителен инженерен метод за изчисление
политех.engineering backgroundтехнически опит
политех.engineering brickтухла с повишена трайност
политех.engineering castingмашиностроителна отливка
политех.engineering change approvalутвърждаване на изменение на конструкция
политех.engineering channelслужебен канал за връзка
политех.engineering characteristicтехническа характеристика
политех.engineering chemistryиндустриална химия
политех.engineering confidenceинженерна интуиция
политех.engineering cyberneticsтехническа кибернетика
политех.engineering dataтехнически данни
политех.engineering deficiencyтехнически недостатък
политех.engineering departmentтехнически отдел
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.engineering developmentусъвършенствуване на опитен образец
политех.engineering drawingтехническо чертане
политех.engineering electronicsтехническа електроника
политех.engineering evaluationинженерна оценка
политех.engineering factorsтехническо условие
политех.engineering feasibilityтехническа осъществимост
тех.engineering geologyинженерногеоложки
политех.engineering informationтехническа информация
политех.engineering inspectionтехнически преглед
политех.engineering kinematicsмашинна кинематика
политех.engineering levelтехническо равнище
политех.engineering managementтехническо ръководство
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.engineering materialмашиностроителен материал
политех.engineering measurementизмерване на параметри
политех.engineering mechanicsтехническа механика
политех.engineering officeтехнически отдел
политех.engineering officeтехническа кантора
политех.engineering orientedзанимаващ се с работа в областта на техниката
политех.engineering philosophyсхващане за насоките на техническото развитие
политех.engineering photographyтехническа фотография
политех.engineering plasticsконструкционна пластмаса
политех.engineering psychologyинженерна психология
политех.engineering reactorреактор за технически изпитвания
политех.engineering recultivationинженерно-техническа рекултивация
политех.engineering reportтехнически отчет
политех.engineering researchтехническо изследване
политех.engineering scienceтехническа наука
политех.engineering serviceтехническа помощ
политех.engineering shopмеханичен цех
политех.engineering specialityтехническа специалност
политех.engineering specificationsтехнически условие
политех.engineering statisticsприложение на статистически методи в техниката
политех.engineering steamтехнологична пара
политех.engineering strengthконструкционна якост
политех.engineering structureинженерно съоръжение
политех.engineering supervisionтехнически надзор
геод.engineering surveyинженерна снимка
политех.engineering terminologyтехническа терминология
политех.engineering testтехническо изпитване
политех.engineering thermodynamicsтехническа термодинамика
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.engineering unitмашина
политех.engineering worksмашиностроителен завод
тех.engineering-geologicalинженерногеоложки
хидрол.engineering-hydrologicинженерно-хидроложки
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.environmental engineeringтехника на моделиране на експлоатационните условия
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
добави значение или превод тук