design size

  • Обща политехника
  • размер според проекта
199 допълнителни резултата:
политех.accuracy to sizeточност на размерите
политех.actual sizeмащаб 1:1
политех.actual sizeдействителен размер
политех.air-dried sizeразмер във въздушносухо състояние
политех.allowance above nominal sizeгорно отклонение на размер
политех.allowance below nominal sizeдолно отклонение на размер
политех.alphabet sizeразмер на азбука
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.atomic sizeатомен размер
политех.atomic-size magnitudeвеличина от атомен мащаб
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
average sizeсреден размер
политех.basic sizeосновен размер
политех.batch sizeразмер на партида
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.block sizeразмер налблок
полигр.body sizeразмер на кегел
политех.body size holeпроходен отвор
политех.change of sizeизменение на геометрични размери
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.critical sizeкритичен размер
политех.critical sizeграничен размер
обог.crusher sizeграничен размер на къс
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cut to sizeотрязвам по размер
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
designумисъл
designдизайнерство
designпредназначавам, определям (for)
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designканава
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
desk-sizeмалогабаритен
detailed designтехнически работен проект
dimension-type standard sizeтипоразмер
политех.ecological designекологично планиране
политех.economic batch sizeоптимален размер на партида
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.extreme sizeграничен размер
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
обог.film-size tableнеподвижна концентрационна маса
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.finish to sizeобработвам по размер
политех.finished sizeдействителен размер
политех.finished sizeокончателен размер
политех.flead-size motorсвръхминиатюрен електродвигател
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
полигр.front sizeкапацитет на шрифт
политех.full sizeестествена големина
политех.full sizeмащаб 1:1
политех.full-size drawingчертеж в естествена големина
политех.full-size scaleмащаб 1:1
политех.full-size scaleестествена големина
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.graded sizeподбран размер
grain sizeгранулометричен
политех.grain sizeразмер на зърна
тех.grain size distributionзърнометрия
политех.grain-size analysisгранулометричен анализ
тех.grain-size distributionгранулометрия
мет.grain-size distributionразпределение на фракции
политех.grain-size distributionгранулометричен състав
политех.grain-size distribution curveгранулометрична крива
политех.grinding sizeразмер с прибавка за шлифоване
политех.half-sizeнаполовина от естествената големина
политех.half-size scaleмащаб 1:2
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
in terms of designконструктивно
политех.inaccuracy to sizeнеточност на размери
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.internal sizeвътрешен размер
политех.ionic sizeйонен размер
мин.king-size cartridgeдълъг патрон
политех.laboratory sizeлабораторен размер
политех.landscape designландшафтно проектиране
разг.large-sizeедрогабаритен
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limit of sizeграничен размер
политех.limited-sizeс ограничени размери
политех.limited-size areaплощ с ограничени размери
политех.limiting sizeграничен размер
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.lot sizeразмер на партида
политех.machine designконструкция на машина
политех.maximum sizeмаксимален размер
medium sizeсредногабаритен
medium-sizeсредногабаритен
medium-sizeсредноголям
политех.minimum sizeминимален размер
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.natural-size drawingчертеж в естествена големина
политех.nominal sizeноминален размер
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.nuclear sizeразмер на ядрото
политех.of ample sizeимащ големи размери
политех.of ample sizeпреоразмерен
of small sizeдребноразмерен
политех.off sizeизработен не по размер
политех.off sizeнеотговарящ на размер
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.out-of-sizeзагубил правилния размер
политех.out-of-sizeизносен
политех.overall sizeобщ размер
политех.overall sizeгабаритен размер
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.particle sizeразмер на частици
добави значение или превод тук