design patent

  • Обща политехника
  • патент на промишлен образец
199 допълнителни резултата:
политех.abridgement of patent specificationреферат за описание на изобретение
политех.acquisition of patentполучаване на патент
политех.additional patentдопълнителен патент
политех.admit a patent application to examinationприемам заявка за патент за разглеждане
политех.age of patent'възраст' на патент
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.art patentпатент за метод
политех.article patentпатент за изделие
политех.assigned patentпреотстъпен патент
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.attack a patentоспорвам патент
политех.attacked patentоспорван патент
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.basic patentосновен патент
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blocking-off patentблокиращ патент
политех.borderline patentспорен патент
политех.broad patentпатент с широки претенции
политех.by patent protectionзащита с патент
политех.cancelled patentанулиран патент
политех.ceased patentпатент с изтекъл срок на действие
политех.cession of patentпреотстъпване на патент
елн.circuit designсхемотехника
политех.cited patentпротивопоставен патент
политех.combination patentпатент за комбинация
политех.complementary patentдопълнителен патент
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conflicting patentколидиращ патент
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.denotation of patentозначаване номера на патент
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.dependent patentзависим патент
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.expired patentпатент с изтекъл срок на действие
политех.extended patentпатент с удължен срок на действие
политех.extinct patentпатент, загубил сила
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.file a patent applicationподавам заявка за патент
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.fortifying patentукрепващ патент
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.granted patentиздаден патент
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
infringed patentнарушен патент
infringing patentнарушаващ патент
inoperative patentпатент без законна сила
политех.issue of patentиздаване на патент
политех.issued patentиздаден патент
политех.joint patentсъвместен патент
политех.keeping a patent validподдържане в сила
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.lapse of patentпрекратяване действието на патент
политех.licensed patentлицензиран патент
политех.life of patentсрок на действие на патент
политех.lifetime of patentсрок на действие на патент
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.live patentдействащ шатент
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.main patentосновен патент
политех.maintain a patentподдържам патент в сила
политех.manufacture patentпатент за производство
политех.manufacture patentпатент за изделие
политех.master patentосновен патент
политех.material patentпатент за вещество
политех.method patentпатент за метод
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.narrow patentпатент с тесни претенции
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.nuisance patentпречещ патент
политех.nullification of patentанулиране на патент
политех.number of patentномер на патент
политех.objected patentоспорван патент
политех.obstructive patentблокиращ патент
политех.obtain a patentполучавам патент
политех.obtain a patent protectionполучавам патентна защита
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.operative patentдействащ патент
политех.oppose a patentпротивопоставям патент
политех.opposed patent applicationпротивопоставена патентна заявка
политех.package patent licenceпакетен лиценз
политех.package patent licenseпакетен лиценз
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.paper patentкнижен патент
patentочевиден, явен
patentпатент, монопол, диплом
patentпатентован
patentзнак, белег
patentотворен, достъпен
patentпатентован предмет/изобретение
пат.patentпатентен
бот.patentотворен, разперен (за лист и пр.)
политех.patent actionпатентен иск
политех.patent agreementпатентно споразумение
политех.patent appealвъзражение против патент
политех.patent applicationзаявка за патент
юр.patent attorneyпатентен адвокат
добави значение или превод тук