design power

  • Обща политехника
  • изчислителна мощност
199 допълнителни резултата:
политех.absorb powerотнемам мощност
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorptive powerабсорбционна способност
политех.acoustic powerакустична мощност
политех.acoustic power factorакустичен коефициент на мощност
политех.active powerактивна мощност
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.actual powerфактическа мощност
политех.adhesive powerадхезионна сила
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.antenna powerмощност в антена
политех.apparent powerпривидна мощност
политех.applied powerприложена мощност
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
ав.ascentional powerмощност за набиране на височина
политех.atomic powerатомна енергия
политех.atomic powerядрен
политех.atomic powerатомен
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.attractive powerсила на притегляне
политех.audio-power amplifierмощен нискочестотен усилвател
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic power traverseсамоход
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.available powerразполагаема мощност
тех.average powerсредна мощност
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
политех.bearing powerтовароподемност
политех.bearing powerподемна сила
политех.belt powerремъчна предавка
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.binding powerсвързваща способност
ен.biomass power industryбиоенергетика
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.buying powerпокупателна способност
политех.calorific powerтоплинна мощност
политех.candle powerсила на светлината в свещи
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrying powerтовароподемност
политех.carrying powerдопустимо натоварване
политех.cementating powerсвързваща способност
политех.chemical powerхимическа енергия
политех.chucking powerзатягаща сила
елн.circuit designсхемотехника
политех.coil powerмощност на бобина
политех.colouring powerоцветяваща способност
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
ен.common power plantобщостанционен
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conducting powerпроводимост
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.consumed powerконсумирана мощност
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.covering powerпокривна способност
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.cutting powerсила на рязане
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.damping powerамортизираща способност
политех.delivered powerдоставена мощност
политех.dependable designнадеждна конструкция
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workпроектиране
политех.design workконструкторска работа
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.developed powerотдадена мощност
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектрични загуби
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектричните загуби
политех.dissipation powerмощност на разсейване
политех.dissolving powerразтваряща способност
политех.distortion powerмощност на изкривяването
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
политех.drag powerмощност, изразходвана за преодоляване на челно съпротивление
политех.driver-power-amplifier modulatorмодулатор в предварително стъпало и усилвател на мощност
политех.duration of power flightпродължителност на полет с работещи двигатели
политех.ecological designекологично планиране
политех.effective powerполезна мощност
electric powerелектроенергиен
политех.electric powerелектрическа мощност
ен.electric powerелектросилов
ен.electric power consumerелектропотребител
ен.electric power consumptionелектропотребление
ен.electric power distributionелектроразпределение
electric power engineeringелектроенергетика
electric power engineeringелектроенергиен
electric power generatingелектрогенериращ
electric power generationелектроенергетика
electric power generationелектроенергиен
electric power industryелектроенергиен
electric power industryелектроенергетика
политех.electric power supplyелектроснабдяване
ен.electric power transmissionелектропреносен
политех.electric-power systemелектроенергийна система
политех.elevating powerподемна сила
политех.emissive powerемисионна способност
политех.emissive powerизлъчвана мощност
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engine powerмощност на двигател
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.evaporative powerизпарителна способност
политех.existing designсъществуваща конструкция
тех.extra-high-powerсвръхмощен
политех.fault powerаварийна мощност
политех.feedback powerмощност във верига на обратна връзка
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.firm powerгарантирана мощност
политех.fission powerядрена енергия
политех.fission-produced powerядрена енергия
политех.floating power unitастатичен изпълнителен механизъм
политех.fluid powerхидравлична мощност
ен.fluid powerхидроенергия
добави значение или превод тук