design drawing

  • Обща политехника
  • конструктивен чертеж
199 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
approval drawingекзекутив
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
елн.artwork layout drawingграфичен оригинал
политех.artwork layout drawingизображение на проводниците на печатна платка
as is drawingекзекутив
as-built drawingекзекутив
as-completed drawingекзекутив
as-constructed drawingекзекутив
as-fitted drawingекзекутив
as-installed drawingекзекутив
as-made drawingекзекутив
политех.assembly drawingмонтажен чертеж
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.back-elevation drawingизглед отзад
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blueprint drawingхелиографно копие на чертеж
елн.circuit designсхемотехника
политех.clearance drawingчертеж, посочващ хлабините във всички съединения
политех.cold drawingстудено изтегляне
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.contour drawingизчертаване на хоризонтали
политех.cross-sectional drawingнапречен разрез
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.deep drawingдълбоко изтегляне
политех.deep-drawing brassмесинг с висока пластичност
политех.deep-drawing steelстомана за дълбоко изтегляне
политех.dependable designнадеждна конструкция
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
политех.detail drawingдетайлен чертеж
detailed designтехнически работен проект
политех.diagrammatic drawingсхематичен чертеж
политех.diagrammatical drawingсхематичен чертеж
политех.dimensioned drawingчертеж, с нанесени размери
drawingрисунка, чертеж, скица, графична рисунка/композиция
drawingизчертаване
drawingтеглене (на лотария), тираж, изтеглена сума
drawingрисуване
drawingзакаляване на метал
тех.drawingизтеглячен
мет.drawingобразуване на всмукнатини
политех.drawingизтегляне (на ламарина)
политех.drawingпретегляне
drawingдърпане, теглене, изтегляне (на жица и пр.)
политех.drawing benchмашина за изтегляне
политех.drawing blockизтеглячна плоча
текст.drawing boardизтеглителна машина
политех.drawing boardчертожна дъска
политех.drawing brassмесинг, поддаващ се на обработка чрез пластична деформация
мин.drawing chuteизпускателен люк
политех.drawing curveкривка
политех.drawing deskчертожна маса
политех.drawing dieматрица за дълбоко изтегляне
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drawing fileмасив от чертежи
политех.drawing gridчертожна мрежа
политех.drawing headизтегляща глава
тех.drawing inзасмукване
политех.drawing inkтуш за чертане
политех.drawing instrumentчертожен инструмент
политех.drawing liftсмукателна тръба
политех.drawing machineчертожна машина
политех.drawing machineмашина за изтегляне
политех.drawing numberномер на чертеж
политех.drawing officeчертожно бюро
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing penперо за чертане
политех.drawing pinкабарче за чертежи
политех.drawing plateдъска за изтегляне
политех.drawing pressпреса дълбоко изтегляне
политех.drawing punchпоансон за изтегляне
политех.drawing qualityпригодност за изтегляне
политех.drawing roomчертожна зала, гостна стая
политех.drawing roomконструкторско бюро
политех.drawing scaleчертожна мащабна линия
политех.drawing slideсупорт на щампа за изтегляне
политех.drawing tableчертожна дъска
политех.drawing tableчертожна маса
политех.drawing temperatureтемпература на отвръщане
политех.drawing testопределяне на пригодността за изтегляне
политех.drawing the arcзахващане запалване на дъга
мет.drawing the patternизваждане на модела от формата
drawing upизчертаване
политех.drawing ventilationсмукателна вентилация
мет.drawing-backотвръщане
политех.drawing-downизтегляне
политех.drawing-downпретегляне
политех.drawing-in rollerприемна ролка
мин.drawing-offизвличане на крепежни елементи
политех.drawing-offпълно източване на руда
политех.drawing-off rollerотвеждаща ролка
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.ecological designекологично планиране
политех.elevation drawingизглед във вертикална равнина
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.engineering drawingтехническо чертане
политех.enlarged drawingчертеж в увеличен мащаб
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.erection drawingмонтажен чертеж на конструкция
execution drawingекзекутив
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fine drawingфино изтегляне
политех.fine drawingпоследен преход при изтегляне
finish drawing outдоизтеглям
finishing drawing outдоизтегляне
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.free-hand drawingскица
политех.front-elevation drawingизглед отпред
политех.front-elevation drawingчертеж на фасада
добави значение или превод тук