limit design

  • Обща политехника
  • проектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
199 допълнителни резултата:
политех.age limitкраен срок на използуване
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.apparent elastic limitусловна граница на еластичност
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
елн.circuit designсхемотехника
политех.city limitграница на град
политех.clearance limitгабарит
политех.combustion limitграница на възпламеняване
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.confidence limitдоверителна граница
политех.control limitграница на регулиране
мат.Courant limitКурантово ограничение
политех.creep limitграница на пълзене
политех.current-limit controlуправление по принципа за ораничаване на тока
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпроектни високи води
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.detection limitграница на откриваемост
политех.dimension-limit systemсистема от допуски
политех.ecological designекологично планиране
политех.elastic limitграница на еластичност
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.endurance limitграница на умора
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.error limitдопустима стойност на грешка
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.failure limitграница на разрушение
политех.fatigue limitграница на умора
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.half-stable limit cycleполуустойчив граничен цикъл
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
политех.in mean limitграница в средноквадратичен смисъл
in terms of designконструктивно
политех.in the mean limitграница в средноквадратичен смисъл
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.inferior limitдолна граница
политех.ion limitграница на кондензиране върху йони
политех.ionization limitйонизационна граница
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.left-hand limitлява граница
политех.light-weight designолекотена конструкция
limitлимит, граница, предел
limitограничавам
limitлимитирам
мат.limitграница
тех.limitдопуск, толеранс
ост.limitобласт, район
политех.limit amplitudeограничена амплитуда
изм.limit bridgeцехов измервател
политех.limit bridgeмост с тесен обхват
ел.limit contactкраен контакт
политех.limit cycleграничен цикъл
политех.limit gaugeграничен калибър
политех.limit indicatorиндикатор за гранични стойности
политех.limit of accuracyграница на точност
политех.limit of auditionпраг на чуваемост
политех.limit of errorдопустима стойност на грешка
мат.limit of integrationграница на интегриране
политех.limit of inventionобсег на изобретение
политех.limit of proportionalityграница на пропорционалност
политех.limit of sizeграничен размер
политех.limit of stabilityграница на устойчивост
политех.limit of toleranceгранично отклонение
мат.limit on an integralграница на интегриране
политех.limit on the leftлява граница
политех.limit on the rightдясна граница
политех.limit screwопорен винт
политех.limit stateгранично състояние
политех.limit stopограничител на ход
политех.limit stopграничен изключвател
политех.limit strengthгранична якост
политех.limit stressгранично напрежение
политех.limit switchкраен изключбател
политех.limit switchограничител
политех.limit systemсистема от допуски
политех.limit toleranceгранично отклонение
политех.limit valueгранична стойност
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.lower limitдолна граница
политех.machine designконструкция на машина
политех.maximum allowable limitмаксимално допустимо ниво
политех.maximum concentration limitпределно допустима концентрация
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.passage to the limitграничен преход
мин.pay limitминимално промишлено съдържание
политех.permissible limitдопустима граница
ак.pitch limitграница на височина на тон
политех.power limit switchкраен прекъсвач в силова верига
pre-designпредпроектен
политех.proceed to the limitда извърша граничен преход
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.proportionality limitграница на пропорционалност
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
изм.rasistance-limit bridgeцехов мост за измерване на съпротивления
добави значение или превод тук