design survey

  • Обща политехника
  • инженерно-топографска снимка
199 допълнителни резултата:
геод.aerial surveyвъздушна снимка
политех.aerophotogrammetric surveyаерофотограмметрична снимка
политех.air pollution surveyизследване замърсяването на въздуха
политех.air-survey cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.alpha-survey meterалфа-дозиметър
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
геод.architectural surveyснимка на участък за архитектурно планиране
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.basic geodetic surveyосновна геодезична мрежа
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
геол.borehole surveyкаротаж
геод.boundary surveyснимка на граници
политех.boundary surveyпрокарване на граници
геод.cadastral surveyкадастрална снимка
елн.circuit designсхемотехника
геод.comprehensive surveyподробна снимка
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
геод.construction surveyснимка за строителни цели
политех.control surveyосновни геодезични измервания
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.damage surveyпреглед на повреда
политех.dependable designнадеждна конструкция
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
геод.engineering surveyинженерна снимка
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
геод.exploratory surveyокомерна снимка
геод.eye surveyокомерна снимка
геод.field surveyполска снимка
политех.field surveyексплоатационни изпитвания
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.forest surveyтаксация на гора
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
политех.general surveyобщ обзор
политех.geodetic surveyгеодезична снимка
glass designстъклодизайн
геод.gravimetric surveyгравиметрична снимка
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
геод.ground surveyснимка на местност
политех.high-accuracy surveyточна снимка
политех.horizontal surveyхоризонтално измерване
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
политех.hydrographic surveyхидрографска снимка
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
land surveyземеизмерване
политех.land surveyтопографска снимка
политех.land surveyземемерство
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.layout surveyтрасировка
политех.levelling surveyнивелиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
геод.location surveyтрасиране
политех.location surveyтопографска оценка на местността
геол.log surveyкаротаж
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.mapping surveyтопографска снимка
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.ordnance surveyтопографска снимка на местност
политех.packaged designкомпактна конструкция
геод.pendulum surveyгравиметрична снимка
политех.photogrammetric surveyфотограмметрична снимка
геод.plane surveyситуационна снимка
геод.plane-table surveyмензулна снимка
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
геод.project surveyинженерна снимка
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.revised designпреработен прект
геод.route surveyмаршрутна снимка
геол.seismic surveyсеизмопроучвателен
геод.site surveyснимка на строителна площадка
политех.soil surveyгеологична снимка
мед.sonographic surveyехография
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.street surveyобследване на уличното движение
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.subject surveyтематичен обзор
surveyизмервам, размервам (земни участъци), правя земемерна снимка на
surveyземемерско измерване/снимка/план
surveyобщ преглед, обзор
surveyтопографски институт
surveyоглеждам, изследвам, инспектирам
surveyизследване, инспекция
surveyпроучвам, обследвам
surveyотчет за направено проучване
мор.surveyсървей
геол.surveyкаротаж
добави значение или превод тук